Bak­slag för blågrön bud­get – rös­ta­des ner

Det blågrö­na sty­ret i En­kö­ping fick in­te ige­nom sin bud­get. Det blev i stäl­let en mo­di­fi­e­rad va­ri­ant av op­po­si­tio­nens bud­get som gick ige­nom med hjälp av SD. – Vi gör det bäs­ta för vå­ra väl­ja­re, sä­ger An­ders Lin­dén (SD).

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Erik Hjärt­berg

KA­OS NÄR SD RÖS­TA­DES NER STYRETS BUD­GET

EN­KÖ­PING På mån­da­gen var det dags för kom­mun­full­mäk­ti­ge i En­kö­ping att ta be­slut om bud­get. Det blågrö­na sty­ret fick då in­te ige­nom sitt bud­get­för­slag. Det blev i stäl­let So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas och Nystart En­kö­pings ge­men­sam­ma bud­get­för­slag som vann en ma­jo­ri­tet ef­tersom Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na rös­ta­de på för­sla­get.

– S och NE:s bud­get var väl­digt lik vår sif­fer­mäs­sigt och där­för val­de vi den. Al­li­an­sen vil­le dra ner väl­digt myc­ket på om­sorgs­bi­ten och det tyc­ker vi in­te om, sä­ger An­ders Lin­dén, Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na.

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na nöj­de sig dock in­te med det ut­an läm­na­de även in ett yr­kan­de som in­ne­bar att 12 mil­jo­ner i öka­de in­täk­ter från fram­ti­da för­sälj­ning­ar av mark skul­le räk­nas bort och att des­sa peng­ar skul­le tas från ut­bild­nings- och ar­bets­mark­nads­nämn­den.

– Vi tog bort de mil­jo­ner­na som in­te finns, sä­ger An­ders Lin­dén. Vann ma­jo­ri­tet Den här gången rös­ta­de fö­re­trä­dar­na för det blågrö­na sty­ret på SD:s yr­kan­de så att även det för­sla­get vann ma­jo­ri­tet. Tre fö­re­trä­da­re för bor­ger­li­ga par­ti­er val­de dock att läg­ga ner si­na rös­ter i det fal­let: Jen­ny Ga­ve­lin (L), Ka-

Vi tog bort de mil­jo­ner­na som in­te finns.

ta­ri­na Zes­te (L) och Mag­nus Hell­mark (C).

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas An­ders Lin­dén sä­ger att han ti­di­ga­re har för­sökt att för­hand­la med Mo­de­ra­ter­na och att han då in­te fått nå­got gen­svar.

– Men de sa blankt nej och ha­de ing­et an­nat att kom­ma med, sä­ger An­ders Lin­dén.

Ing­var Smed­lund (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, tyc­ker in­te att bud­get­si­tu­a­tio­nen in­ne­bär någ­ra stör­re pro­blem.

– Nej, jag tyc­ker in­te det. Sko­lan får li­te mind­re och sko­lan får li­te mer. Det är inga sto­ra kast, sä­ger han.

Ing­var Smed­lund ser inga pro­blem med att hans par­ti rös­ta­de på SD:s yr­kan­de.

– Vi rös­ta­de in­te på ett SD­för­slag. Men via SD:s för­slag lyc­ka­des vi räd­da en del av bud­ge­ten. Vi ha­de rös­tat på det oav­sett vem som ha­de lagt det, sä­ger han.

An­ders Wik­man, Nystart En­kö­ping, är där­e­mot väl­digt be­kym­rad över si­tu­a­tio­nen i kom­mun­full­mäk­ti­ge, där den sty­ran­de ko­a­li­tio­nen in­te kan sty­ra. Han sä­ger att när en po­li­tisk led­ning in­te får ige­nom si­na för­slag, så är det nor­ma­la att av­gå.

– Men nu val­de vi att in­te krä­va det, ef­tersom vi in­te vill or­sa­ka än­nu me­ra ka­os än det re­dan är, sä­ger han. ”Så ska det in­te gå till” An­ders Wik­man är allt­så kri­tisk, trots att hans par­ti nu har fått stort in­fly­tan­de över bud­ge­ten.

– Det är in­te så en po­li­tisk led­ning ska fun­ge­ra. Nu mås­te det po­li­tis­ka sty­ret ta sitt an­svar och för­ank­ra en po­li­tik hos op­po­si­tio­nen som de kan få ige­nom, sä­ger han.

Ing­var Smed­lund (M) hål­ler till viss del med om att man mås­te bli bätt­re på att för­ank­ra si­na för­slag i fort­sätt­ning­en.

– Det här är vår förs­ta bud­get och vi har va­rit väl­digt tids­pres­sa­de. Näs­ta pro­cess är i ju­ni, då hop­pas jag att vi blir bätt­re på fot­ar­be­tet, sä­ger han.

SVERIGEDEMOKRAT. An­ders Lin­dén. FOTO: ERIK HJÄRT­BERG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.