Boc­kens halm kom­mer från Ströms­ta sä­te­ri

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - SIDAN 1 - Er­ik Hjärtberg

Gäv­le­boc­kens halm kom­mer in­te från Gäv­le. Den är från Ströms­ta Sä­te­ri ut­an­för En­kö­ping.

Den världs­be­röm­da Gäv­le­boc­kens halm kom­mer från En­kö­ping, rap­por­te­rar Sve­ri­ges Te­le­vi­sion.

Rolf Kling­berg dri­ver se­dan länge Ströms­ta sä­te­ri i En­kö­ping. Se­dan slu­tet av 1990-ta­let har han bland an­nat le­ve­re­rat korn till en whis­ky­till­ver­ka­re i Gäv­le. När se­dan till­ver­ka­ren gick in som spon­sor av Gäv­le­boc­ken knöts kon­tak­ten för le­ve­ran­ser av halm till Gäv­le­boc­ken.

– Så allt är ju knu­tet till whis­ky egent­li­gen, sä­ger Rolf Kling­berg till te­le­vi­sio­nen.

Att halm­boc­ken of­ta brin­ner ner har gjort att den bli­vit världs­be­römd.

– Det blev som att min halm syn­tes i he­la värl­den, sä­ger Rolf Kling­berg till SVT.

Långa anor

Ströms­ta är känt se­dan 1380-ta­let. Går­den till­hör­de un­der mer än 250 år ät­ten Natt och Dag. Fri­her­re Sten Gabri­el Stu­re lät på 1790-ta­let byg­ga den nu­va­ran­de herr­går­den med två flyg­lar. Hu­vud­bygg­na­den, är av sten i två vå­ning­ar un­der man­sard­tak. In­vän­digt finns fle­ra gus­ta­vi­ans­ka ka­kel­ug­nar. Teg­let har sä­ker­li­gen bränts på går­den och le­ran ta­gits ur dam­mar­na.

Går­den köp­tes 1922 av Er­land Kling­berg. Nu­va­ran­de äga­ren Rolf Kling­berg ärv­de går­den 1987.

Nu­me­ra är Ströms­ta en ra­tio­nellt dri­ven spann­måls­gård som trots den för trak­ten re­la­tivt sto­ra skogs­a­re­a­len, 320 hek­tar, en­dast ger un­der­lag för en helår­san­ställ­ning. Åker­mar­ken på 185 hek­tar an­ses för li­ten för va­ra en egen drift­sen­het. Sam­ver­kan med grann­går­dar görs för att ra­tio­nellt bru­kan­de ska kun­na upp­rätt­hål­las i verk­sam­he­ten.

FO­TO: MOSTPHOTOS

NÄRPRODUCERAD. Hal­men till Gäv­le­boc­ken kom­mer från En­kö­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.