Kul­tur­sko­lan jul­sjung­er i kyr­kan

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - SIDAN 1 - Er­ik Hjärtberg

Den 18 och 19 de­cem­ber har Kul­tur­sko­lan si­na tra­di­tio­nel­la jul­kon­ser­ter i Vår­fru­kyr­kan. Tis­da­gen den 18 de­cem­ber och ons­da­gen den 19 de­cem­ber är det dags Kul­tur­sko­lans tra­di­tio­nel­la jul­kon­ser­ter i Vår­fru­kyr­kan.

Ru­bri­ken den här gång­en är ”Sa­gor­nas jul” och fö­re­ställ­ning­en kom­mer att in­ne­hål­la bå­de or­kest­rar, en­semb­ler, dan­sa­re, skå­de­spe­la­re, med me­ra.

Julsång­en har nu­me­ra främst en stäm­nings­ska­pan­de funk­tion un­der jul­han­deln samt i hel­gens ra­di­ooch tv-pro­gram. Nå­got äld­re är julsång­er­na i det bor­ger­li­ga, ur­ba­na jul­fi­ran­det un­der 1800-ta­let, främst som sång­tex­ter för barn och vux­na vid jul­fes­ter, till ex­em­pel jul­grans­plund­ring­ar, som skolsång­er samt som in­slag i fram­för allt det mo­der­na lu­ci­a­fi­ran­det. En del vi­sor som an­vänds i så­da­na sam­man­hang har av­se­värd ål­der, till ex­em­pel någ­ra av Staffans­vi­sor­na, som san­no­likt är me­del­ti­da.

De i svensk folk­tra­di­tion be­va­ra­de äld­re julsång­er­na har an­nars som re­gel ka­rak­tär av tig­gar­vi­sor, vil­ka främst fram­för­des av säll­skap av ung­do­mar vid kring­vand­ring i går­dar­na för in­sam­ling av mat och dryck el­ler peng­ar till ett jul­gil­le.

Julsång­er­na kun­de i så­da­na sam­man­hang även in­gå i enk­la, bur­leskt dra­ma­tis­ka upp­tåg med jul­bock el­ler i me­ra hög­tid­li­ga re­li­giö­sa skå­de­spel som stjärn­gos­sar. Stjärn­gos­sar­nas vi­sor, som of­tast fram­för­des av skol­poj­kar, har ur­sprung från me­del­ti­den.

De fles­ta ”in­ter­na­tio­nel­la” julsång­er, som ”Stil­la natt”, här­stam­mar från 1700- och 1800-ta­len.

Julsång­er kan be­rät­ta om nat­ten när Je­sus föd­des i Bet­le­hem, och om her­dar, äng­lar och he­li­ga tre ko­nung­ar. Men de kan ock­så hand­la om tom­tar, gra­nar och snö­gub­bar. I många julsång­er sjung­er man om lju­set. I sam­band med lu­ci­a­fi­ran­de sjung­er tär­nor och stjärn­gos­sar of­ta även julsång­er.

De nu­ti­da julsång­er­na, så som ”Driving Ho­me for Christ­mas” av Chris Rea hand­lar of­ta om fa­mil­je- och kär­leks­re­la­tio­ner i ju­le­tid.

FO­TO: MAR­CUS DANNVIK

TRA­DI­TION. En bild från en ti­di­ga­re kon­sert med Kul­tur­sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.