Chris Rea ha­de ta­git tå­get om han haft råd

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - HEJ ENKÖPING - ER­IK HJÄRTBERG Re­por­ter

Nu hörs bjäll­ror­nas klang i jul­han­deln. En av de i sam­man­hang­et ny­a­re julsång­er­na är ”Driving Ho­me for Christ­mas” av brit­ten Chris Rea. Den­na är emel­ler­tid ing­en hyll­ning till bi­lis­men.

Chris Rea har i en in­ter­vju med tid­ning­en The Gu­ar­di­an be­rät­tat hur det gick till när han skrev sång­en.

Ju­len 1978 sak­na­de Chris Rea skiv­kon­trakt och ha­de där­för in­te råd att kö­pa en tåg­bil­jett från Lon­don hem till Midd­les­brough. Chris Rea och hans fru fick i stäl­let sät­ta sig i bi­len och kö­ra hem ge­nom snö och tra­fik­stock­ning­ar. På vä­gen möt­te han an­sik­te­na hos and­ra fö­ra­re som såg li­ka olyck­li­ga ut.

Bland po­li­ti­ker­na dis­ku­te­ras det just nu hur fler män­ni­skor ska bör­ja an­vän­da sig av kol­lek­ti­va färd­me­del i stäl­let för bi­len.

Rim­ligt­vis är in­te bil­jett­pri­ser­na helt ovä­sent­li­ga i sam­man­hang­et. Den po­li­tis­ka ma­jo­ri­te­ten i Uppsa­la­re­gi­o­nen har ny­li­gen be­slu­tat att pri­ser­na ska hö­jas med i ge­nom­snitt 5 pro­cent ef­ter ny­år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.