HÅL­LER ÅNGAN UP­PE

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - ENKÖPING -

Hus­by-Sju­tolfts ba­stu öpp­na­des för all­män­he­ten i de­cem­ber 1938. Två år se­na­re basta­de Bir­ger Os­kars­son (till hö­ger på bil­den) för förs­ta gång­en i ba­stun. Ge­men­sam­ma ba­dan­lägg­ning­ar var ty­piskt för det nya ren­lig­hets­i­de­a­let. Det var sko­lans ma­gis­ter som tog med al­la poj­kar till ba­stun var­je lör­dag. Bir­ger Os­kars­son upp­skat­ta­de från bör­jan in­te ångan och het­tan i ba­stun. – Jag blev vett­skrämd, sä­ger han. Det förs­ta in­tryc­ket blev dock in­te be­stå­en­de. Nu, 78 år se­na­re, bastar Bir­ger Os­kars­son re­gel­bun­det i sam­ma ba­stu.

Ba­stun var un­der många år i kom­mu­nal ägo. Bastu­för­e­ning­en bil­da­des 1982 och tog över drif­ten sam­ti­digt som kom­mu­nen äg­de bygg­na­den och stod för elen. År 2000 fick för­e­ning­en kö­pa ba­stun av kom­mu­nen för en kro­na. Mar­ken ägs där­e­mot av en pri­vat äga­re.

Hus­by-Sju­tolts ba­stu­för­e­ning har el­va med­lem­mar och den yngs­te är född 1989. Verk­sam­he­ten fi­nan­sie­ras av med­lems­av­gif­ter samt för­sälj­ning av läsk och öl. Det är en myc­ket ak­tiv för­e­ning. Bastu­bad sker två gång­er i vec­kan, året om. På fre­da­gar­na del­tar näs­tan al­la med­lem­mar, och på sön­da­gar­na en nå­got mind­re grupp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.