FRÅN VED TILL AU­TO­MA­TI­SE­RING

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - ENKÖPING -

När ba­stun bygg­des in­stal­le­ra­des ett vedel­dat ba­stu­ag­gre­ga­tet till­ver­kat av Ba­h­co i En­kö­ping. Elekt­riskt ba­stu­ag­gre­gat kom på 1950-ta­let.

Ef­tersom det re­gel­bun­det är folk och bastar var­je vec­ka på sam­ma ti­der, slås ba­stun nu­me­ra i gång med au­to­ma­tik. Två av med­lem­mar­na i bastu­för­e­ning­en är elekt­ri­ker.

När her­rar­na träf­fas i ba­stun bru­kar de dis­ku­te­ra ak­tu­el­la hän­del­ser. Till ex­em­pel de se­nas­te tu­rer­na i Svens­ka aka­de­mi­en.

– Vi dis­ku­te­rar allt ut­om po­li­tik. Det för­sö­ker vi hål­la oss ifrån, sä­ger Gö­ran Sjögren som upp­skat­tar att han har ba­dat i ba­stun se­dan 1949.

För till­fäl­let är ba­stu­för­e­ning­ens al­la med­lem­mar män. Inga kvin­nor har på se­na­re år vi­sat in­tres­se för ba­stun i Hus­by-Sju­tolft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.