Dags att namn­ge bad­hus och ishall

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 -

Om två år ska En­kö­pings­bor­na kun­na ba­da, sim­ma och slapp­na av i det nya bad­hu­set. Nu på­går byg­get för fullt.

– Vi lig­ger pre­cis i fas där vi ska lig­ga, sä­ger Mar­tin Holmström, pro­jekt­chef. EN­KÖ­PING Strax bort­om Ba­h­co­hal­len på­går byg­get av En­kö­pings nya bad­hus. Det förs­ta spad­ta­get togs i ju­ni och nu hål­ler man på att byg­ga käl­lar­pla­net på bygg­na­den. Ef­ter ny­år kom­mer man att bör­ja gju­ta bas­säng­er­na.

I den nya hal­len ska det bli möj­ligt att an­ord­na sim­täv­ling­ar in­för en publik på upp till 267 per­so­ner. Ut­ö­ver van­li­ga sim­bas­säng­er kom­mer det i bot­ten­vå­ning­en att fin­nas ett så kal­lat upp­le­vel­se­bad.

– Det blir li­te ef­fek­ter och ro­li­ga sprut, sä­ger Mar­tin Holmström, pro­jekt­chef på fö­re­ta­get Co­bab som ut­för byg­get åt kom­mu­nen.

En vå­ning ovan­för sim­hal­len ska det fin­nas en re­lax­av­del­ning med bland an­nat ba­stu, varm­bad, kall­bad och ett vär­me­rum. Det kom­mer även att fin­nas ett gym i bygg­na­den, samt en klät­ter­vägg.

Nå­got som är ka­rak­tä­ris­tiskt för bygg­na­den är att den har run­da hörn, vil­ket går att se re­dan på den grund som nu har lagts på plat­sen.

– Det föl­jer med he­la vägen upp, sä­ger Mar­tin Holmström.

Vi­da­re kom­mer gla­sy­tor­na att va­ra fär­ga­de i en regn­bågs­ska­la och det kom­mer att fin­nas ut­smyck­ning­ar i brons och te­gel med en sorts bub­bel­form.

Om allt går vägen får En­kö­pings­bor­na en stor jul­klapp ju­len år 2020.

– I bäs­ta fall in­vi­ger vi om två år, sä­ger Jonas Ny­ström, för­valt­nings­chef på upp­le­vel­se­för­valt­ning­en i En­kö­pings kom­mun. Erik Hjärtberg

Det är fö­re­ta­get Co­bab som byg­ger det nya bad­hu­set. BYG­GER. FOTO: ERIK HJÄRTBERG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.