SÅ VAR VÅRT 2018 – ENKÖPINGSFOLK BE­RÄT­TAR

I år har Jo­a­cim Rick­ling och Ca­ro­li­ne Kej­bert spe­lat in förs­ta sä­song­en av sin egen tv-se­rie, ”Bon­de­pa­ret”, re­no­ve­rat de­ras hem, Tu­na gård, och flyt­tat in. I bör­jan av året som kom­mer vän­tar de tillök­ning i fa­mil­jen med en li­ten dot­ter. NU GÅR BON­DE­PA­RET

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 -

Bon­de­pa­ret be­rät­tar om sin lyc­ka med nytt hus och barn på gång. ”Bäs­ta året i li­vet” sä­ger de.

Jag är bort­skämd med hur bra åren har va­rit.

EN­KÖ­PING Jo­a­cim och Ca­ro­li­ne äter mid­dag till­sam­mans me­dan de pra­tar med Ena-Hå­bo­tid­ning­en över te­le­fon. Ca­ro­li­ne har mått så bra un­der gra­vi­di­te­ten att hon har kun­nat hål­la ett högt tem­po, men ska nu av­slu­ta de sis­ta ar­bets­upp­gif­ter­na på job­bet och ta det allt lug­na­re. Hur har året va­rit?

Ca­ro­li­ne: – För mig och Joc­ke har det hänt så ex­tremt myc­ket det här året. Vi har spe­lat in förs­ta sä­song­en av Bon­de­pa­ret, re­no­ve­rat en stor gård och un­der sam­ma pe­ri­od blev vi gra­vi­da. Det har va­rit ett in­ten­sivt och jät­te­ro­ligt år, det bäs­ta hit­tills i mitt liv.

Jo­a­cim: – Jag kan ba­ra in­stäm­ma, det bäs­ta året hit­tills. Vi har fort­satt att re­no­ve­ra även ef­ter in­spel­ning­en och in­flytt­nings­fes­ten, det var någ­ra rum kvar då. Hur var det att spe­la in er egen se­rie?

Jo­a­cim: – Det kän­des ju som en ära spe­la in en egen tv-se­rie. Det är ett och ett halvt år se­dan Bon­de sö­ker fru och vi har re­dan haft en egen tv-se­rie, det känns overk­ligt.

Ca­ro­li­ne: – Ja det var jät­te­ro­ligt, men det har in­te va­rit nå­gon dans på ro­sor all­tid. Vi har haft hel­tids­jobb och re­no­ve­rat hus sam­ti­digt, det tog på kraf­ter­na. Vad var ro­li­gast un­der året?

Jo­a­cim: – Att Car­ro blev gra­vid, de­fi­ni­tivt. Det var ock­så väl­digt kul att tv-se­ri­en blev så upp­skat­tad som den blev.

Ca­ro­li­ne: – Ja, det bäs­ta i li­vet är att vi vän­tar barn. Vi sa från förs­ta bör­jan att det skul­le drö­ja med barn, men det väx­te fram, när det väl hän­de var det helt na­tur­ligt. Tv-in­spel­ning­en var ock­så väl­digt kul. Har det hänt nå­got job­bigt?

Jo­a­cim: – Stres­sen att bli fär­dig in­nan in­flytt. Som spann­måls­bon­de var det en på­frest­ning med tor­kan. Men­talt sit­ter det där i hu­vu­det, man går och vän­tar på regn he­la ti­den. Det blev tur än­då i slutän­dan när reg­net kom, men det är klart att vi blev på­ver­ka­de av den långa tor­kan som gjor­de att vi fick säm­re av­kast­ning.

Hur har ni för­be­rett er in­för att ni ska få barn – om man kan för­be­re­da sig för det?

Jo­a­cim: – Vi har in­för­skaf­fat allt vi be­hö­ver och vi är men­talt re­do för att träf­fa hen­ne.

Ca­ro­li­ne: – Du frå­ga­de om man kan för­be­re­da sig, och jag tror in­te man kan, det blir vad det blir. Man får an­vän­da sitt sun­da för­nuft. Jag och Joc­ke pla­ne­rar egen­tid till en bör­jan, in­te fyl­la hu­set med folk det förs­ta man gör och vi vän­jer hen­ne med vå­ra för­äld­rar först och främst. Vad för­vän­tar ni er av 2019?

Ca­ro­li­ne: – 2017 top­pa­de med att jag träf­fa­de Joc­ke, 2018 top­pa­de med att vi flyt­ta­de in i vårt ge­men­sam­ma hus och att vi vän­tar barn och 2019 blir året då bar­net kom­mer. Jag är bort­skämd med hur bra åren har va­rit.

Jo­a­cim: – 2019 blir året när vi ska få träf­fa hen­ne och att få se hen­ne växa upp de kom­man­de året och åren blir fan­tas­tiskt.

Ca­ro­li­ne: – Jag blir hem­ma till en bör­jan och ser fram emot ett år med hen­ne och Joc­ke och vå­ra fa­mil­jer. Eli­na Sund­ström

Näs­ta år vän­tar bon­de­pa­ret barn, en dot­ter. VÄNTANS TI­DER. FOTO: PRIVAT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.