De ger hjälp till fat­ti­ga i jul

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 -

Folk hör av sig och ber om hjälp, men vi kan ge väl­digt li­te.

Ju­len är en svår tid för fat­ti­ga män­ni­skor. Men det finns ock­så många som vill hjäl­pa and­ra just i ju­le­tid.

Här finns det hjälp att få. EN­KÖ­PING En­kö­pings kom­mun har en sär­skild jul­peng till barn­fa­mil­jer som har levt på för­sörj­nings­stöd i tio må­na­der el­ler läng­re. Jul­peng­en är 455 kro­nor och fa­mil­jer­na får själ­va be­stäm­ma hur peng­ar­na ska an­vän­das.

– Det är ut­i­från barn­per­spek­ti­vet, sä­ger Sand­ra Eng­vall, team­le­da­re för för­sörj­nings­stöd i kom­mu­nen.

Den som har be­hov av eko­no­miskt stöd har även möj­lig­het att vän­da sig till Svens­ka kyr­kan. An­ders Grape, kyr­ko­her­de i En­kö­pings pas­to­rat, sä­ger att det är väl­digt små sum­mor som kyr­kan har möj­lig­het att ge bort.

– Folk hör av sig och ber om hjälp, men vi kan ge väl­digt li­te. Det hand­lar om hund­ra­lap­par, sä­ger han. Akut mat­hjälp En an­nan or­ga­ni­sa­tion man kan vän­da sig till är Giving Pe­op­le som ar­be­tar med akut hjälp av mat och and­ra vik­ti­ga för­nö­den­he­ter till barn­fa­mil­jer i Sve­ri­ge.

Den krist­na or­ga­ni­sa­tio­nen He­la Män­ni­skan har verk­sam­he­ten Ria i En­kö­ping där det finns här­bär­ge och mötesplats för be­hö­van­de. På julaf­ton kom­mer man där att ha jul­bord med mat som man har fått till skänks från re­stau­rang­er. Al­la är väl­kom­na De män­ni­skor som nor­malt kom­mer till Ria är hem­lö­sa och män­ni­skor med miss­bruks­pro­blem, som in­te le­ver i fa­mil­jer.

– Men om det kom­mer nå­gon an­nan är de ock­så väl­kom­na, sä­ger Tor­björn Man­ne­hed, fö­re­stån­da­re för Ria.

Al­la som vill hjäl­pa si­na med­män­ni­skor un­der ju­len har dock in­te möj­lig­het att nå ut till de be­hö­van­de. På an­nan­da­gen för­ra året bjöd Ca­li­en­te Ta­pas Bar i En­kö­ping in till jull­unch i buffé­form för hem­lö­sa och en­sam­ma. Ef­tersom eve­ne­mang­et den gång­en loc­ka­de så få del­ta­ga­re har re­stau­rang­en i år i stäl­let valt att stöd­ja lik­nan­de verk­sam­het i Stock­holm.

– Vi kom­mer att skic­ka mat till ett pro­jekt i Stock­holm, sä­ger Priscil­la Mel­la, Ca­li­en­te Ta­pas Bar. Erik Hjärtberg

An­ders Grape, kyr­ko­her­de. KYRKLIGT STÖD. FOTO: KENT LUN­DQVIST

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.