Lu­ci­a­besvi­kel­sen i kyr­kan

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 -

Vid lu­ci­a­fi­ran­det i Vår­fru­kyr­kan fick barn­fa­mil­jer­na sät­ta sig längst bak. Det­ta har lett till skarp kri­tik från för­äld­rar.

– Vi tar till oss kri­ti­ken, sä­ger Erik Ber­ger, kom­mi­nis­ter. På lu­ci­a­da­gen hölls ett tra­di­tio­nellt lu­ci­a­fi­ran­de i Vår­fru­kyr­kan. Al­la del­ta­ga­re är dock in­te nöj­da med ar­range­mang­et. Besvi­kel­sen be­står i att barn­fa­mil­jer ska ha be­ord­rats att sät­ta sig längst bak i kyr­kan, där bar­nen in­te ha­de nå­gon chans att se lu­ci­an.

– Vi skul­le få sit­ta längst bak med al­la and­ra barn­fa­mil­jer. Bar­nen såg ju ingen­ting, så de tyck­te nog in­te att det var så ro­ligt, sä­ger Jes­si­ca Lind­berg, en av de för­äld­rar som var på plats.

Hon är även be­svi­ken på att vux­na kvinnor och män ska ha suc­kat, kla­gat och i vis­sa fall även bett fa­mil­jer läm­na kyr­kan på grund av att bar­nen har va­rit aning­en för hög­ljud­da.

– Or­kar man in­te med barn kan man väl gå på en se­na­re fö­re­ställ­ning, skri­ver hon.

Jes­si­ca Lind­berg och hen- nes fa­milj val­de till slut att läm­na eve­ne­mang­et. Hon har skri­vit om det­ta på Fa­ce­book och får med­håll från fle­ra and­ra för­äld­rar.

Erik Ber­ger, kom­mi­nis­ter i En­kö­pings för­sam­ling, be­kla­gar si­tu­a­tio­nen. Han var själv in­te på plats un­der lu­ci­a­fi­ran­det, men har fått ve­ta att kyr­kan var full­satt vid till­fäl­let och att si­tu­a­tio­nen upp­lev­des som stres­sig. Han tror att barn­fa­mil­jer­na kan ha hän­vi­sats till de bak­re bänkra­der­na ef­tersom kyr­kan där har ett ”lek­skåp”, en sorts lek­plats för barn som in­te kan sit­ta still.

– Så det kan va­ra ur barn­per­spek­ti­vet man har hän­vi­sat dit, sä­ger han.

Erik Ber­ger vill un­der­stry­ka att barn är väl­kom­na i kyr­kan, som är till för al­la män­ni­skor.

– Vi tar till oss kri­ti­ken och ska ut­vär­de­ra det här, sä­ger han.

Jes­si­ca Lind­berg hop­pas att kyr­kan kom­mer att änd­ra sin in­ställ­ning till barn­fa­mil­jer in­för fram­ti­da lu­ci­aar­range­mang.

– Lu­cia ska ju va­ra en tra­di­tion som även vå­ra barn ska få växa upp med, sä­ger hon. Erik Hjärtberg

För­äld­rar an­ser att bar­nen be­hand­la­des il­la vid lu­ci­a­fi­ran­det i Vår­fru­kyr­kan. Bil­den är ta­gen vid ett an­nat till­fäl­le. BE­SVIK­NA. FOTO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.