Ma­til­das fan­tas­tis­ka år – nu tar hon sik­te fram­åt

17-åri­ga Ma­til­da To­re­sä­ter är ta­lang­en som re­dan har fått sitt ge­nom­brott på den sto­ra in­ter­na­tio­nel­la sce­nen. – Jag har haft ett fan­tas­tiskt lä­ro­rikt och ro­ligt rug­by­år! Jag har haft tu­ren att få spe­la ett fler­tal in­ter­na­tio­nel­la tur­ne­ring­ar i stä­der so

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Anders Löf­gren

EN­KÖ­PING Att En­kö­pingstje­jen, spe­lan­des för ERK, sla­git bå­de på den na­tio­nel­la och på den sto­ra sce­nen är stort, men vad är störst? Hon får sva­ra själv: – Att väl­ja ut en spe­ci­fik höjd­punkt är verk­li­gen svårt, allt har va­rit helt otro­ligt men på oli­ka sätt. För­kla­ra?

– Jag har nog ald­rig känt mig så stolt över mig själv som när jag sprang ut ur tun­neln på plan på EM i Vichy, det är verk­li­gen spe­ci­ellt att få re­pre­sen­te­ra sitt land. Sen var det såklart jät­te­häf­tigt att få vin­na en så stor in­ter­na­tio­nell tur­ne­ring som Du­bai 7s.

Hon fort­sät­ter:

– När­mast hjär­tat lig­ger än­då USM med mi­na fan­tas­tis­ka F18-tje­jer från ERK. Jag har som sagt haft tu­ren att få spe­la med lands­lags­spe­la­re från fler­tal oli­ka län­der, det har va­rit jät­te­häf­tigt och lä­ro­rikt, men det finns inga jag hell­re vin­ner en match med än tje­jer­na i ERK. ”Otro­ligt lä­ro­rikt” I Du­bai spe­la­de hon med tou­ring­la­get Ta­bu­so­ro Ang­els, ett lag som be­stod av spe­la­re från de skan­di­na­vis­ka lands­la­gen, Austra­li­en, Ir­land och Mex­i­ko.

– Det var helt fan­tas­tiskt, så otro­ligt ro­ligt och lä­ro­rikt, sa Ma­til­da, som var de­bu­tant i så­da­na sam­man-

hang, ef­ter fi­nal­se­gern.

Berätta om din roll som spe­la­re?

– Mi­na po­si­tio­ner bru­kar of­tast va­ra klung­halv el­ler ut­halv vil­ket be­ty­der att jag är en så kal­lad spel­för­de­la­re. Hur har du bli­vit bätt­re un­der året?

– Jag kän­ner per­son­li­gen att jag har fått många till­fäl­len att ut­ma­na mig själv och ut­veck­las då jag har fått spel­tid mot lag som är bätt­re än vi själ­va, som Eng­land i EM).

Dess­utom är Ma­til­da To­re­sä­ter över­ty­gad om att det är lä­ro­rikt att se och lä­ra av spe­la­re som är bätt­re än hon. Har du någ­ra ex­em­pel?

– När jag fick spe­la med lands­lags­spe­lar­na Ca­ri­na Trinh och Re­bec­ca Ke­ar­ney i Du­bai. Var­för har sä­song­en bli­vit så bra för dig som spe­la­re?

– Det är jät­tesvårt att sä­ga var­för det har va­rit en bra sä­song för just mig, som sagt har jag fått väl­digt många chan­ser att ut­veck­las men i grund och bot­ten är det hård trä­ning som lig­ger bakom mi­na fram­gång­ar men fram­för allt stö­det från fa­mil­jen samt fan­tas­tis­ka trä­na­re.

I ERK har Ma­til­da Nick­las

Pla­nen är att plug­ga på uni­ver­si­tet i Eng­land och att få spe­la rug­by där.

Proos och Jim Wet­ter­ström som trä­na­re, i lands­la­get har hon­har Se­an Thom­son som hu­vud­trä­na­re för F18 – hon vill gär­na läg­ga ett ord för An­na-Le­na Swartz som ”gör allt och li­te till för lands­la­get” samt Bill Ti­ri­ku­la som coachat när Ma­til­da spe­lat för in­ter­na­tio­nel­la tou­ring­la­get Ta­bu­so­ro Ang­els.

– Ut­an des­sa trä­na­re ha­de jag in­te haft en chans att få upp­le­va det jag gjort un­der det här året, sä­ger hon. Vad sä­ger du om fram­ti­den, hur ser den ut?

– Vi får se vad som vän­tar, un­der det kom­man­de året är må­let att fort­sät­ta ha en plats i F18-lands­la­get och när jag blir äld­re hop­pas jag såklart att kun­na käm­pa för en plats i se­ni­or­lands­la­get. Pla­nen är att plug­ga på uni­ver­si­tet i Eng­land och att få spe­la rug­by där, av­slu­tar Ma­til­da.

FO­TO: KENT LUN­DQVIST

Ma­til­da To­re­sä­ter har spe­lat i fle­ra oli­ka trö­jor un­der året. Hem­ma­klub­ben ERK:s, lands­la­gets och tou­ring­la­get Ta­bu­so­ro Ang­els trö­jor. GE MIG DIN TRÖ­JA!

FO­TO: KENT LUN­DQVIST

BRA ÅR. ERK-aren Ma­til­da To­re­sä­ter har haft ett bra rug­by­år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.