Quiz: Vad minns du av året som gick?

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Quiz: Bengt Johansson

Köp­te du plat­tan? Bru­kar du dric­ka kaf­fe där, var du på kon­ser­ten, mäs­san el­ler torg­mö­tet? Då blir det här för­stås li­te lät­ta­re. An­nars kanske du bru­kar lä­sa Ena-Hå­bo Tid­ning­en. Då blir det ock­så lät­ta­re att sva­ra på frå­gor­na. 1 JA­NU­A­RI

I ja­nu­a­ri släpp­te de sin full­ängds­plat­ta Me­ga­lo­don. Vad he­ter grup­pen? A) Stuck In Mo­tion B) Mot­her Mi­se­ry C) Hig­h­way Stars D) Hjär­tä­tar­na

2 FEBRUARI

I februari bör­ja­de ett nytt bo­stads­om­rå­de växa fram. Det fick nam­net Älv­dan­sen. Vad het­te om­rå­det ti­di­ga­re? A) Klost­rets klo­a­ker B) Pas­tor Gra­pes grop C) Kyr­ko­her­dens fis­ke­vat­ten D) Präs­tens dop­vat­ten

3 MARS

I mars be­rät­ta­de pa­ret att de skul­le säl­ja sitt kafé. Fast än har det in­te bli­vit av. Vad he­ter kafé­et? A) Syst­rar Två B) Mag­ni­fik C) Tam­mer­fors D) Tant Gre­de­lin

4 APRIL

Vem ha­de skri­vit mu­si­ken till Återskens vårshow? (På bil­den: Återskens The­re­se Knuts­son) A) Mi­chael Jack­son B) Ma­don­na C) Prin­ce D) El­ton John

5 MAJ

I maj be­rät­ta­de en En­kö­pings­kän­dis i häst­värl­den att han skul­le säl­ja sin gård i Re­kas­ta. Vem är han? A) Syl­ve Sö­der­strand B) Tor­björn Johansson C) Da­ni­el Redén D) Ste­fan ”Tar­zan”Me­lan­der

6 JU­NI

I ju­ni be­slöts med röst­siff­ror­na 24-23 att Ena Ener­gi in­te ska säl­jas. På läk­ta­ren satt då­va­ran­de VD som pus­ta­de ut ef­ter be­slu­tet. Vad he­ter han? A) Niko­lai Ka­sce­lan B) Pe­ter Lund C) Pe­ter Asplund D) To­mas Ul­väng

7 AUGUSTI

I augusti be­rät­ta­de Hå­kan Matts­son att hans och Ste­fan Hell­ströms ro­man i mu­sik­mil­jö skul­le bli ljud­bok. Vad he­ter ro­ma­nen? A) Stay Me­tal B) Bör­ja da­gen med en schla­ger C) Mr Bus­h­wan­ker D) Rock till you drop

8 SEPTEMBER

I september kom stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) till En­kö­ping och höll tal på Sto­ra tor­get. Han ha­de en gäst med sig, en pre­miär­mi­nis­ter från ett me­del­havs­land. Var­i­från kom pre­miär­mi­nis­tern? A) Gre­kland B) Ita­li­en C) Spa­ni­en D) Kro­a­ti­en

9 OKTOBER

I oktober pre­sen­te­ra­de sig den kvin­tett av po­li­tis­ka par­ti­er som de­kla­re­ra­de att de öns­ka­de sty­ra kom­mu­nen. I kvin­tet­ten ingick Mo­de­ra­ter­na, Krist­de­mo­kra­ter­na, Li­be­ra­ler­na och Cen­tern – samt ett par­ti till. Vil­ket var det fem­te par­ti­et? A) Nystart En­kö­ping B) Mil­jö­par­ti­et C) Lands­bygdspar­ti­et D) Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na

10 NOVEMBER

I November ar­ran­ge­ra­des en­dags­mäs­san News 55 på Kom­pas­sen. Den rik­ta­de sig till per­so­ner över 55 år. Mäs­san led­des från sce­nen av en fö­re det­ta TVsport­kom­men­ta­tor. Vem var han? A) Chris­ter Ulf­bå­ge B) P A Gullö C) Ar­tur Ring­art D) Pep­pe Eng

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.