LUND: 2019 SKA GE FLER STO­RA BE­SLUT

2019 är det dags för be­slut i de sto­ra frå­gor­na i kom­mu­nen. – Min för­vän­tan är att vi un­der 2019 ska kon­kret kom­ma fram­åt i sto­ra frå­gor, sä­ger En­kö­pings kom­mun­di­rek­tör Pe­ter Lund.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Text: Bengt Johansson

Kom­mun­di­rek­tö­ren tror att En­kö­pings­bor­na får be­sked i vik­ti­ga frå­gor un­der 2019.

EN­KÖ­PING Han tar gär­na sim­hal­len på ett ex­em­pel där po­li­ti­ker­na kom­mit till be­slut och där det hän­der nå­got kon­kret.

– Ja, det är ett bra ex­em­pel, även om det har ta­git tid, sä­ger han.

Pe­ter Lund hop­pas att be­slut ska tas un­der 2019 om fram­för allt vad som ska gö­ras med kom­mun­hu­set och med Jo­ar Blå.

– Det finns ing­et an­nat al­ter­na­tiv för po­li­ti­ker­na än att hit­ta bre­da lös­ning­ar, sä­ger han.

Han är för­stås med­ve­ten om det po­li­tis­ka lä­get, att fem par­ti­er styr ge­men­samt i mi­no­ri­tet och att det finns (minst) yt­ter­li­ga­re två op­po­si­tions­grup­per. Hur på­ver­kas ni tjäns­te­män av Lätt sagt...? det po­li­tis­ka lä­get?

– Det är en bra frå­ga. Det finns ing­et ma­jo­ri­tets­för­hål­lan­de i full­mäk­ti­ge, men min för­vän­tan är än­då att man hit­tar bre­da po­li­tis­ka lös­ning­ar i de frå­gor som är vik­ti­ga för En­kö­pings­bor­na.

– Ja, men det finns ing­et al­ter­na­tiv i de här vik­ti­ga frå­gor­na.

Pe­ter Lund me­nar att En­kö­ping in­te ska räk­na med att det sätts så många spa­dar i mar­ken un­der 2019.

2019 blir de sto­ra be­slu­tens år, tror han.

– Ef­ter 2019 ska al­la ve­ta vad som ska hän­da i de sto­ra flerå­ri­ga pro­jek­ten – ett pro­blem i dag är ju att En­kö­pings­bor­na in­te vet vad som ska hän­da, sä­ger kom­mun­di­rek­tö­ren som fyl­ler 46 år fre­da­gen den 11 ja­nu­a­ri.

Ef­ter tre år som kom­mu­nens högs­ta tjäns­te­man kän­ner han sig sä­ker i sin roll.

– Jag kan gö­ra sa­ker nu som jag kanske in­te ha­de vå­gat när jag var ny här, sä­ger han.

Han ta­lar myc­ket om att kom­mu­nen ska va­ra till för med­bor­gar­na. Att det vik­ti­ga är in­te vem som gör vad el­ler vad som görs – frå­gan är hur det kom­mer de som bor i kom­mu­nen till gagn. Han be­röm­mer de

kom­mu­nan­ställ­da sam­ti­digt som han pra­tar om att öka ef­fek­ti­vi­te­ten.

– Jag vill se ett än tyd­li­ga­re fo­kus och pri­o­ri­te­ring på kärn­verk­sam­het som ex­em­pel­vis sko­la och äldre­omsorg. Vi är till för En­kö­pings­bor­na och där­för mås­te bäs­ta för­ut­sätt­ning­ar för ut­veck­ling ges till de verk­sam­he­ter som är när­mast med­bor­gar­na.

Di­gi­ta­li­se­ring kan va­ra ett sätt, me­nar han.

Det ska va­ra en­kelt att va­ra En­kö­pings­bo.

Se­dan IT-che­fen slu­tat ska i stäl­let en di­gi­ta­li­se­rings­chef an­stäl­las.

– Ef­fek­ten av det som görs är det vik­ti­ga. Ökad di­gi­ta­li­se­ring ska le­da till att det blir bätt­re för kom­mun­med­bor­gar­na, sä­ger Pe­ter Lund. Hur?

– Vi har till ex­em­pel kom­mit långt när det gäl­ler e-tjäns­ter och det kan ut­veck­las vi­da­re – det ska va­ra en­kelt att va­ra En­kö­pings­bo, sä­ger Lund, som själv bor med sin fa­milj i Sa­la.

Vård och sko­la är and­ra sto­ra frå­gor där Lund har för­vänt­ning­ar på för­bätt­ring­ar.

Sam­ti­digt kon­sta­te­rar han att det är svårt att va­ra kon­kret i de frå­gor­na.

– Vi har de peng­ar vi har, nu mås­te vi vå­ga ut­ma­na oss själ­va och vå­ra in­van­da mönster och prö­va nytt. Och om det in­te ger bätt­re ef- fekt mås­te vi om­prö­va, sä­ger han. Hur ska En­kö­pings­bor mär­ka skill­nad?

– Mö­tet är jät­te­vik­tigt. Hur kan vi bli än­nu bätt­re i mö­ten som mel­lan lä­ra­re och elev, om­sorgs­per­so­nal och äld­re, till ex­em­pel. Vi finns för med­bor­gar­na.

Nä­rings­li­vet är yt­ter­li­ga­re ett om­rå­de där han har för­hopp­ning­ar in­för 2019.

– Det går bra för fö­re­ta­gar­na i vår kom­mun. Nu ska vi ta näs­ta kliv till­sam­mans för att vi­da­re­ut­veck­la det vi gör.

Pe­ter Lund pra­tar om ”Be­rät­tel­sen om En­kö­ping” som he­la ti­den skrivs. 2025 ska den hand­la om att En­kö­ping ska ta ti­teln som ”Årets stads­kär­na”.

Och na­tur­ligt­vis näm­ner han lands­byg­dens ut­veck­ling och hur vik­tig den är för En­kö­ping i näs­ta an­de­tag.

– En­kö­ping har al­la för­ut­sätt­ning­ar att va­ra en fan­tas­tisk kom­mun för dem som le­ver och ver­kar här – hur vi lyc­kas är helt upp till oss själ­va, sä­ger han.

FO­TO: BENGT JOHANSSON

DAGS NU. Pe­ter Lund för­vän­tar sig att po­li­ti­ken un­der 2019 tar be­slut om vad det ska bli av Jo­ar Blå.

FO­TO: EN­KÖ­PINGS KOM­MUN

TROR PÅ EN­KÖ­PING. ”Hur vi lyc­kas är helt upp till oss själ­va”, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.