Tal­linns makt­cent­rum

Slot­tet som do­mi­ne­rar Gam­la stans si­lu­ett har en rik histo­ria.

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Tallinn -

Slot­tet Toom­pea har be­fäst av Tal­linns oli­ka härs­ka­re i år­hund­ra­den. Ur­sprung­li­gen fanns det en gam­mal trä­fäst­ning (en av Tal­linns förs­ta) från 1050 på åsen, som all­tid har va­rit en ut­märkt ut­sikts­plats. Toom­pea bygg­des på 1100-ta­let och al­la ef­ter­föl­jan­de härs­ka­re har satt sin egen prä­gel på det med nya till­bygg­na­der. Dans­kar­na sål­de slot­tet till ger­ma­neror­den 1346 och det för­blev i de­ras hän­der un­der res­ten av me­del­ti­den. En stor del av slot­tet från 1300-ta­let kan ses i dag, med ut­bygg­na­tio­ner från 1767 och 1773 (där den vack­ra ba­rock­fa­sa­den in­går).

Idag in­rym­mer Toom­pea det est­nis­ka par­la­men­tet Ri­i­gi­ko­gu. Re­ge­ring­ens ad­mi­nist­ra­tions­bygg­nad re­pre­sen­te­rar ts­ar­ti­den och är i klas­sisk stil. Ri­i­gi­ko­gu­bygg­na­den på slot­tets borg­gård bygg­des på 1920ta­let. Det 45 me­ter höga Pikk Her­mann-tor­net är en sym­bol för Est­lands själv­stän­dig­het. Var­je mor­gon vid sol­upp­gång­en his­sas Est­lands blåa, svar­ta och vi­ta flag­ga till to­ner­na av na­tio­nalsång­en. Flag­gan ha­las i sol­ned­gång­en. Flag­gan byts ut fle­ra gång­er om året, men när en estnisk id­rot­ta­re vin­ner guld i OS får hen da­gens flag­ga från Pikk Her­mann-tor­net i gå­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.