7 Est­lands fri­lufts­mu­se­um

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Tallinn -

Ett be­sök på Est­lands fri­lufts­mu­se­um är ett ab­so­lut mås­te för fa­mil­jer som be­sö­ker Tal­linn. Mu­se­et lig­ger åt­ta kilo­me­ter väs­ter om cent­rum och det är lätt att ta sig dit. Ta buss 21 från cen­tral­sta­tio­nen (re­san tar 25 mi­nu­ter).

Fri­lufts­mu­se­et har åter­ska­pat en kom­plett by från 1700-ta­let och den be­står av 72 bygg­na­der som är ut­sprid­da över 790 tunn­land. Mu­se­et har går­dar, värds­hus, sko­la, kyr­ka, brand­sta­tion, vä­der- och vat­ten­kvar­nar. Be­sö­ka­re kan ut­fors­ka al­la bygg­na­der och upp­le­va li­vet som det var på lan­det i Est­land förr i ti­den.

Det hän­der myc­ket här året runt, och al­la vik­ti­ga da­tum i Est­lands histo­ria hyl­las (även de me­del­ti­da såklart). Den 24 feb­ru­a­ri är Est­lands själv­stän­dig­hets­dag och det fi­ras med le­van­de mu­sik, folk­dans och ibland hi­sto­ris­ka spel. Jaanipä­ev (mid­som­mar) fi­ras med el­dar, som mar­ke­rar över­gång­en från vå­ren till som­ma­ren, den 23 ju­ni. Runt jul kan man åka häst och vagn i snön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.