6 Ki­ek in De Kök-tor­net

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Tallinn -

Ki­ek in de Kök bygg­des 1475 och är ett fö­re det­ta ka­non­torn som ingick i Tal­linns gam­la be­fäst­ning­ar. Tor­net är 38 me­ter högt och har fy­ra me­ter tjoc­ka väg­gar. Det fick sitt namn (som be­ty­der ”ki­ka in i kö­ket” på låg­tys­ka) ef­tersom sol­da­ter­na i tor­net kun­de se in i kö­ken i de när­mas­te hu­sen runt om. Tor­net har sett många stri­der un­der år­hund­ra­de­na, och det sit­ter fort­fa­ran­de ka­non­ku­lor från 1577 i yt­ter­väg­gar­na. Idag är Ki­ek in de Kök mu­se­um och fo­ku­se­rar på Tal­linns ut­veck­ling. Be­sö­ka­re kan ut­fors­ka va­pen­kam­ma­re och va­pen som an­vän­des mel­lan 1200- och 1700ta­len. Det finns in­ter­ak­ti­va me­di­er som ger liv åt Est­lands histo­ria. Un­der tor­net lig­ger bassta­tio­nens tun­nel­sy­stem som bygg­des un­der svenskt sty­re på 1600-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.