10 Va­nae­ma Ju­u­res

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Tallinn -

Tal­linn har många fan­tas­tis­ka re­stau­rang­er och det kan va­ra svårt att välja vil­ken man ska tes­ta först. Pep­per­sack och Hell Hunt är två av Tal­linns mest po­pu­lä­ra re­stau­rang­er, men om du verk­li­gen vill upp­le­va äk­ta estnisk mat bör du be­sö­ka Va­nae­ma Ju­u­res. ”Mor­mors stäl­le” var en av Tal­linns mest ele­gan­ta re­stau­rang­er på 1930-ta­let, och det är fort­fa­ran­de första­va­let för dem som vill ha tra­di­tio­nell estnisk mat.

Re­stau­rang­en är in­redd med an­ti­ka möb­ler och fo­to­gra­fi­er som ska­par en varm och hem­trev­lig at­mo­sfär. På som­ma­ren är går det att sit­ta ute på ter­ras­sen som vet­ter mot ga­tan. De tra­di­tio­nel­la est­nis­ka rät­ter­na är hu­vud­sak­li­gen ba­se­ra­de på kött, po­ta­tis och kål, men rå­va­ror­na väx­lar med års­ti­der­na. På vå­ren är det po­pu­lärt med rät­ter ba­se­ra­de på ra­bar­ber, och bär av al­la slag finns i över­flöd un­der som­mar och höst. Lång­kok och and­ra gry­tor är po­pu­lä­ra på vin­tern, till­sam­mans med ärt­sop­pa. Runt jul är blod­pud­ding (ve­re­vorst) myc­ket po­pu­lärt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.