8 Ol­de Han­sa

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Tallinn -

Ol­de Han­sa lig­ger mitt i Gam­la stan och er­bju­der gäs­ter­na en unik me­del­ti­da mid­dags­upp­le­vel­se. Att gå in i re­stau­rang­en är att gö­ra en tids­re­sa. Per­so­na­len är klädd i tra­di­tio­nel­la Han­sa­klä­der och mål­ti­der­na ser­ve­ras vid le­van­de ljus. Al­la de au­ten­tis­ka rät­ter­na på me­nyn är la­ga­de ef­ter re­cept och me­to­der från 1400-ta­let. Po­pu­lä­ra rät­ter är ”Li­ha­kee­dus” (en mus­tig köttsop­pa), gril­lad ka­nin och björn­biff.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.