Tal­linns me­del­tids­fes­ti­val

Följ med till­ba­ka till Han­sa­ti­den i Tal­linn.

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Tallinn -

I bör­jan av ju­li var­je år ar­ran­ge­ras Tal­linns me­del­tids­fes­ti­val. Det­ta vec­ko­långa eve­ne­mang äger rum i Gam­la stan och här kan vem som helst få upp­le­va den ma­gis­ka at­mo­sfä­ren från Han­sa­ti­den. Det ar­ran­ge­ras ock­så en stor me­del­tids­mark­nad på Råd­hus­plat­sen och köp­män i tra­di­tio­nel­la dräk­ter säl­jer si­na va­ror. Här kan du se hant­ver­ka­re gö­ra fi­na fö­re­mål i le­ra, järn, lä­der och oli­ka tex­tili­er. Träsni­dar­na är sär­skilt fa­sci­ne­ran­de. En me­del­tidsupp­vis­ning öpp­nar fes­ti­va­len, följt av oli­ka works­hops, ut­flyk­ter och upp­träd­an­den. Mu­si­ker och dan­sa­re från när och fjär­ran tar över sce­nen me­dan ga­tu­ar­tis­ter vand­rar runt i sta­den. Bli in­te för­vå­nad om du plöts­ligt be­fin­ner dig bred­vid kvin­nor i tids­ty­pis­ka klän­ning­ar el­ler rid­da­re i rust­ning. Sta­dens ger­mans­ka histo­ria le­ver verk­li­gen upp! En höjd­punkt på me­del­tids­fes­ti­va­len är tor­ner­spe­let. I bac­ken vid Nikolaikyrkan är det sär­skil­da ak­ti­vi­te­ter för barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.