11 The Th­ree Sis­ters Bou­ti­que Ho­tel

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Tallinn -

The Th­ree Sis­ters är ett centralt be­lä­get de­sign­ho­tell i nor­ra än­den av Pikk Stre­et i Gam­la stan. Hu­set bygg­des 1362 och be­stod ur­sprung­li­gen av tre han­dels­hus. Hu­set re­no­ve­ra­des 2003 för att ska­pa det­ta fem­stjär­ni­ga lyx­ho­tell. Ho­tel­lets lä­ge är myc­ket bra –det lig­ger ba­ra ett sten­kast från ham­nen i Tal­linn och de störs­ta tu­rist­attrak­tio­ner­na.

Un­der me­del­ti­den var Pikk Stre­et Tal­linns hu­vud­ga­ta och han­dels­män pas­se­ra­de ge­nom kul­ler­stens­ga­tor­na på häst­ryg­gen. De sål­de kött, kryd­dor och spann­mål på Råd­hustor­get, där han­deln fort­fa­ran­de är liv­lig.

Ef­tersom hu­sets ar­ki­tek­tur är från 1300ta­let har al­la de 23 rym­li­ga och fint in­red­da rum­men på ho­tel­let unika ut­fö­ran­den och stor­le­kar. Ho­tel­let ger gäs­ter­na en käns­la av att le­va i ett slott un­der ett helt an­nat år­hund­ra­de, men du kan sam­ti­digt nju­ta av al­la tänk­ba­ra mo­der­na be­kväm­lig­he­ter. The Th­ree Sis­ters stolt­se­rar med god ser­vice och det har gjort ho­tel­let po­pu­lärt. Ho­tel­let kan er­bju­da spa, bib­li­o­tek, pri­va­ta tu­rer på be­gä­ran, vin­bar och gra­tis wi­fi. Per­so­na­len ta­lar många oli­ka språk och är all­tid re­do att gö­ra din vis­tel­se min­nesvärd.

Över­nat­ta

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.