Tips

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Tallinn -

De fles­ta es­ter pra­tar eng­els­ka

Många es­ter lär sig eng­els­ka i sko­lan, så kom­mu­ni­ka­tio­nen ska in­te va­ra ett pro­blem. Tänk på att es­ter kan ver­ka re­ser­ve­ra­de, men de är väl­digt hjälp­sam­ma. Någ­ra ord är det än­då klokt att lä­ra sig: te­re ( hej), ai­täh (tack) och palun (var så snäll).

Tra­fik­reg­ler

I Est­land är det ob­li­ga­to­riskt att ha varsel­ljus hela ti­den. Est­land har ock­så myc­ket stränga la­gar om al­ko­hol och pro­mil­le­grän­sen för fö­ra­re är noll. Dess­utom är det ob­li­ga­to­riskt för fot­gäng­a­re att an­vän­da re­flex­er i mör­ker.

Tal­lin Card

Även om du ba­ra ska till Tal­lin över en helg kan ett Tal­lin Card vi­sa sig va­ra värt peng­ar­na. Det mås­te be­stäl­las tre da­gar in­nan an­komst och gäl­ler för 24, 48 el­ler 72 tim­mar. Med kor­tet får du fri en­tré till fle­ra av de störs­ta at­trak­tio­ner­na och du åker gra­tis kol­lek­tiv­tra­fik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.