Les Fo­li­es-ber­gè­re

Den pa­ri­sis­ka re­vyte­a­tern som blev världs­be­römd.

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Paris Under La Belle Époque -

Les Fo­li­es-ber­gè­re eta­ble­ra­des 1872 och på­bör­ja­de sin glans­pe­ri­od 1890. Va­ri­e­tén som vi kän­ner den föd­des här. Först var un­der­håll­ning­en ope­ret­ter, po­pu­lä­ra sång­er, gymnastik och cir­kus­num­mer, men äga­ren, Edou­ard Mar­chand, kun­de se hur po­pu­lä­ra trup­per­na med kvinn­li­ga dan­sa­re var och bör­ja­de ta med dem mer och mer. Kon­cep­tet var en bland­ning av kafé­kon­ser­ter från om­rå­den som Mont­mar­t­re och re­spek­ta­bel te­a­ter. Publi­ken ska­pa­de en hög­ljudd, sprud­lan­de at­mo­sfär och folk fick gå runt fritt, rö­ka, kö­pa drin­kar och sjunga med i de po­pu­lä­ra sång­er­na. De ro­pa­de ut sin för­tjus­ning över dans­flic­kor­na, kän­da som ”les cocot­tes”, de­ras ex­tra­va­gan­ta dräk­ter och dans­num­mer.

Les Fo­li­es-ber­gè­re för­e­vi­ga­des ge­nom 1881-mål­ning­en av Edou­ard Ma­net som fö­re­stäl­ler en flic­ka som job­ba­de där i baren. Re­vyte­a­tern har ock­så satt igång kar­riä­ren för be­röm­da un­der­hål­la­re såsom Mis­tin­gu­et­te och Mau­rice Che­va­li­er. Les Fo­li­es stäng­des 1914 och öpp­na­de igen ef­ter kri­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.