2 Ga­le­ri­es La­fay­et­te

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Paris Under La Belle Époque -

Ga­le­ri­es La­fay­et­te, det mest kän­da va­ru­hu­set i Pa­ris, star­ta­de som en li­ten her­re­ki­pe­ring 1895. Ägar­na, Théop­hi­le Ba­der och hans ku­sin Alp­hon­se Kahn, gjor­de grad­vis sin ”ma­ga­sin de nou­veau­tés” (mo­de­bu­tik) till plat­sen där man kun­de hit­ta al­la god­bi­tar som snabbt blev till­gäng­li­ga i det nya väl­stån­dets Pa­ris un­der La bel­le épo­que. Höjd­punk­ten i suc­cén nåd­des 1912 när den nu be­röm­da ju­gendin­te­ri­ö­ren in­vig­des. Mitt­rap­pan in­spi­re­ra­des av Pa­ris ope­ra­hus och le­der upp till den fan­tas­tis­ka ku­po­len, ett 43 me­ter högt valv som do­mi­ne­rar va­ru­hu­sets in­te­ri­ör. De vack­ra ju­vel­fär­ger­na och blyglas­fönst­ren ska­par ett varmt ljus och en at­mo­sfär som för tan­kar­na mer till ett konst­gal­le­ri än ett va­ru­hus. Ku­si­ner­na la­de till 96 oli­ka av­del­ning­ar och dess­utom rök­rum, tesa­long och ett vac­kert bib­li­o­tek. In­te så kons­tigt att va­ru­hu­set ut­veck­la­des till nå­got som be­sö­ka­re från hela värl­den ba­ra mås­te se.

I dag är lyx­va­ror från värl­dens mest klas­sis­ka mär­ken ut­ställ­da el­ler till sa­lu här. Även om du in­te har en för­mö­gen­het att spen­de­ra bör du än­då be­sö­ka va­ru­hu­set. Var­je vå­ning är ett konst­verk i sig självt, och de sä­song­be­to­na­de ut­ställ­ning­ar­na är le­gen­da­ris­ka. Du kan nju­ta av de­ko­ren, ki­ka in i den fres­tan­de gourmetav­del­ning­en och be­sö­ka tak­ter­ras­sen som har en av de bäs­ta ut­sik­ter­na över Pa­ris ut­an att det har kostat dig nå­got. Var­för in­te stan­na till på Café Ang­él­li­na och nju­ta av de­ras be­röm­da var­ma cho­klad, of­ta be­skri­ven som den bäs­ta i Pa­ris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.