3 Opé­ra Gar­ni­er

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Paris Under La Belle Époque -

Öpp­ning­en av Opé­ra Gar­ni­er 1875 fö­re­bå­da­de verk­li­gen star­ten på La bel­le épo­que. Den ha­de ri­tats ti­di­ga­re och bygg­ar­be­tet ha­de star­tat un­der and­ra frans­ka kej­sar­dö­met, men ar­be­tet blev försin­kat un­der fransk­tys­ka kri­get. När ga­la­öpp­ning­en änt­li­gen sked­de i ja­nu­a­ri 1875 var det ett tec­ken på en ny start för sta­den.

Sti­len fram­ma­nar for­na ti­der. Den över­då­di­ga in­te­ri­ö­ren, med den krök­ta trapp­upp­gång­en, den sto­ra fo­a­jén, de­ko­ra­tio­ner­na i röd sam­met och ljus­kro­nor­na med blad­guld, är som gjord för att tjä­na som sa­long för de väl­bär­ga­de pa­ri­sar­na och den var mer ba­rock än ju­gend. Det be­röm­da må­la­de ta­ket i hu­vud­te­a­ter­sa­long­en gjor­des av konst­nä­ren Marc Cha­gall 1964, men ope­ran är fort­fa­ran­de en sym­bol för La bel­le épo­que ef­tersom den på­min­ner om en epok då gläd­je och un­der­håll­ning pri­o­ri­te­ra­des. Pa­ri­sa­re från sent 1800-tal till ti­digt 1900tal ström­ma­de till Opé­ra Gar­ni­er för kon­ser­ter och ba­let­ter. Bygg­na­den är ock­så en are­na för en av de mest kän­da histo­ri­er­na om epo­ken: Gas­ton Le­rouxs ro­man Fan­to­men på Ope­ran, ut­gi­ven 1910, ut­spe­las här. När du ser den sju ton tunga brons- och kri­stall­kro­nan här in­ne kan du tän­ka på sce­nen i Fan­to­men på Ope­ran då den fal­ler ned. Det­ta är ba­se­rat på en verk­lig hän­del­se 1896, då ex­akt sam­ma sak hän­de och en i publi­ken dog.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.