7 EIF­FEL­TOR­NET

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Paris Under La Belle Époque -

Pa­ris skul­le vi­sa värl­den nå­got all­de­les ex­tra på Världs­ut­ställ­ning­en 1889. Gustav Eif­fels 305 me­ter höga torn – det högs­ta bygg­nads­ver­ket ska­pat av män­ni­skan på den ti­den – vid in­gång­en till ut­ställ­ning­en var pre­cis rätt för att im­po­ne­ra med fransk ge­ni­a­li­tet och in­gen­jörs­konst. Eif­fel­tor­net för­blev fak­tiskt värl­dens högs­ta bygg­nad fram till 1930, då Chrys­ler Buil­ding i New York upp­för­des. Var­je dag av­fy­ra­des ett en­kelt ka­non­skott från top­pen av tor­net för att mar­ke­ra öpp­ning­en och stäng­ning­en av ut­ställ­ning­en.

De många be­sö­kar­na på ut­ställ­nings­plat­sen tyck­te om det, men pa­ri­sar­na var in­te över­ty­ga­de. Vis­sa var räd­da för att det var osä­kert, me­dan and­ra tyck­te det var fult. För­fat­ta­ren Guy de Mau­pas­sant sa fak­tiskt att han tyck­te om att äta lunch i re­stau­rang­en längst ner i mo­nu­men­tet ef­tersom det var den en­da plats tor­net in­te var syn­ligt från. Tor­net skul­le va­ra ett tem­po­rärt ut­ställ­nings­före­mål, men man be­stäm­de sig för att be­hål­la det. Se­dan dess har det bli­vit ett mo­nu­ment män­ni­skor runt om i hela värl­den ge­nast kan pla­ce­ra i Pa­ris.

Tor­net har cir­ka sju mil­jo­ner be­sö­ka­re år­li­gen och fler be­ta­lar för att se det än nå­gon an­nan tu­rist­attrak­tion i värl­den. 1985 in­stal­le­ra­des sen­so­rer som gör att lju­sen slås på när det blir mörkt. De ly­ser var­je kväll till kloc­kan ett.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.