3 Hörn­hu­set

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Jugendstil I Riga -

Få bygg­na­der har ge­nom­gått så ra­di­ka­la för­änd­ring­ar i nytt­jan­de som den­na sto­ra bygg­nad på Bri­vi­bas ie­la 61. Ga­tans namn be­ty­der Fri­hets­ga­tan och den är den let­tis­ka hu­vud­sta­dens pulså­der där den lö­per norrut från det ele­gan­ta (men mer art de­co än ju­gend) fredsmo­nu­men­tet som är hjär­tat i den let­tis­ka na­tio­nen.

Hu­set ri­ta­des av ar­ki­tek­ten Alek­sandrs Va­nags 1912 och var ett av det mest at­trak­ti­va re­si­den­sen på den ti­den. Här kom­bi­ne­ras ny­klas­sisk ar­ki­tek­tur och mindre storsla­gen ju­gend från se­na­re tid. På bot­ten­pla­net låg först­klas­si­ga af­fä­rer som sål­de det se­nas­te Pa­ris­mo­det, me­dan vå­ning­ar­na ovan­på in­ne­höll rym­li­ga lä­gen­he­ter för den väl­bär­ga­de me­del­klas­sen. Hu­set fick nam­net ”Hörn­hu­set” på grund av hu­vud­dör­rens pla­ce­ring pre­cis på hör­net av bygg­na­den.

När Sov­je­tu­ni­o­nen oc­ku­pe­ra­de de bal­tis­ka sta­ter­na 1940 som ett re­sul­tat av den ökän­da Mo­lo­tov– Rib­bentrop-pak­ten över­togs bygg­na­den av KGB. De slö­sa­de ing­en tid – snart gjor­des in­red­ning­en om till cel­ler, tor­tyr­kam­ma­re och ett av­rätt­nings­rum samt till de ad­mi­nist­ra­ti­va kon­to­ren. Dör­ren på hör­net blev en plats där folk kun­de sät­ta upp ef­ter­lys­ning­ar om sak­na­de släk­ting­ar – en far­lig hand­ling i sig – el­ler där an­giv­ning­ar kun­de läm­nas i en prak­tisk brev­lå­da. Last­bi­lar stod på tom­gång på går­den för att däm­pa lju­den från av­rätt­ning­ar­na.

I en ma­ka­ber let­tisk vits var Hörn­hu­set den ”högs­ta bygg­na­den i lan­det”, för att man kun­de se Si­bi­ri­en från top­pen av den.

Om det krävs be­vis på hur många gång­er Ri­ga har knuf­fats från den ena re­gi­men till den and­ra be­hö­ver vi ba­ra se på de oli­ka nam­nen som Fri­hets­ga­tan har gått un­der: Sto­ra sand­ga­tan, Alex­an­der­ga­tan, Re­vo­lu­tions­ga­tan, Adolf Hit­ler Stras­se och Le­nin Pro­spekt.

I Hörn­hu­set finns det nu en ut­märkt ut­ställ­ning som be­rät­tar om KGB:S brott mot mänsk­lig­he­ten, och de gui­da­de tu­rer­na på eng­els­ka re­kom­men­de­ras sär­skilt. Men bygg­na­den var kans­ke för­dömd från bör­jan – ar­ki­tek­ten Alek­sandrs Va­nags av­rät­ta­des här av bol­sje­vi­ker­na 1919.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.