2 Eli­za­be­tes ie­la num­mer 10

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Jugendstil I Riga -

Bygg­na­den på Eli­za­be­tes ie­la (Eli­za­be­tes ga­ta) num­mer 10 a och 10 b är kans­ke den mest stor­ar­ta­de av Ri­gas al­la ju­gendskat­ter. Den är full av så många un­der­li­ga vä­sen, an­sik­ten med oli­ka ut­tryck, ring­ar, pe­la­re och kran­sar att ögat ald­rig får vi­la. Den är näs­tan psy­ke­de­lisk i sin in­ten­si­tet och nytt­jar en ar­ki­tek­to­nisk prin­cip som går un­der nam­net hor­ror vacui, el­ler ”räds­lan för det tom­ma rum­met”.

Hu­set ri­ta­des 1901 av Mik­hail Ei­senste­in, far till den sto­ra rys­ka film­re­gis­sö­ren Sergej Ei­senste­in som föd­des i Ri­ga 1898. Han till­bring­a­de si­na förs­ta år där och gick ut Ri­ga Re­alschu­le 1915.

Sergejs min­nen från li­vet i Ri­ga är in­te sär­skilt lyck­li­ga. Fa­dern upp­fost­ra­de ho­nom ef­ter det att för­äld­rar­na skilt sig och Sergej mot­sat­te sig fa­derns kon­trol­le­ran­de ten­den­ser – han ha­de för­vän­tat sig att so­nen skul­le föl­ja i hans fot­spår och bli ar­ki­tekt.

När han såg till­ba­ka på sin tid i sta­den skrev Sergej: ”Min pro­test mot det som var ‘ac­cep­ta­belt’ i upp­fö­ran­de och konst och mitt för­akt för auk­to­ri­tet var helt klart kopp­lat till ho­nom … när jag var tvung­en att ri­ta gips­fi­gu­rer, te­kan­nor och Dan­te-masker, då blev allt fel.”

Ei­senste­in-fans kan ock­så upp­sö­ka en per­ma­nent ut­ställ­ning tilläg­nad den sto­ra re­gis­sö­ren i Ri­gas lil­la Film­mu­se­um på Pelta­vas­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.