6 Sta­ty av Ge­or­ge Ar­mitste­ad

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Jugendstil I Riga -

Man­nen som Ri­gas in­vå­na­re ut­sett som den bäs­ta borg­mäs­ta­ren de har haft ha­de ett namn som av­gjort in­te är let­tiskt, in­te ryskt och in­te tyskt: Ge­or­ge Ar­mitste­ad.

Ar­mitste­ad (1847–1912) föd­des i Ri­ga, men här­stam­ma­de från Yorkshi­re som ätt­ling till köp­män som ver­kat på Ös­ter­sjön. Han val­des till borg­mäs­ta­re i Ri­ga 1901 och var det fram till sin död 1912. Hans tid som borg­mäs­ta­re sam­man­fal­ler med ju­gend­boo­men.

För att ny ar­ki­tek­tur skul­le blomst­ra kräv­de den det se­nas­te in­om be­kväm­lig­he­ter: elekt­ri­ci­tet, in­dra­get vat­ten, gat­lam­por, av­lopps­sy­stem, sko­lor och sjuk­hus. Un­der Ar­mitste­ads sty­re in­för­des det­ta änt­li­gen el­ler för­be­red­des ef­fek­tivt.

Sta­tyn av Ar­mitste­ad, hans fru och de­ras hund står vid in­gång­en till den let­tis­ka na­tio­na­lo­pe­ran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.