2 Mu­se­um Van Loon

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Guldålderns Amsterdam -

När man står i sa­len om­gi­ven av fa­mil­je­por­trätt från 400 år till­ba­ka i ti­den är man om­fam­nad av de väl­bär­ga­des lyx. De ri­ka bygg­de si­na herr­går­dar i dubb­la bred­der längs Kei­zers­gracht. Den förs­ta äga­ren var Fer­dinand Bol, en av Rem­brand­ts mest fram­gångs­ri­ka ele­ver. Någ­ra av Van Loon-fa­mil­jens med­lem­mar bor fort­fa­ran­de här. Bland de­ras för­fä­der finns Wil­lem (död 1618) som var med och grun­da­de det Ne­der­länds­ka ostin­dis­ka kom­pa­ni­et. Han blev se­na­re borg­mäs­ta­re i Ams­ter­dam. Hans son Hans var sjö­för­säk­rings­gi­va­re och le­da­re i Ostin­dis­ka kom­pa­ni­et tills han dog 1658. Hans åt­ta barn gif­te sig så rikt att Van Loon-fa­mil­jen fick sit­ta i sta­dens sty­rel­se trots att den in­te kom från Ams­ter­dam fö­re 1650, vil­ket tilläts en­dast tre fa­mil­jer.

Plan­rit­ning­en är i dag i stort sett den­sam­ma som på 1600-ta­let, men in­red­ning­en åter­speg­lar se­na­re pe­ri­o­der. En vik­tig glimt in i guld­ål­dern är fa­mil­je­grup­por­trät­tet av ett bröl­lop 1637 av Jan Mi­en­se Mo­le­naer. Han an­vän­de por­trätt av någ­ra av­lid­na fa­mil­je­med­lem­mar för att por­trät­te­ra hela fa­mil­jen. Mat­sa­len har skän­kar i 1600-tals­stil och väg­gar de­ko­re­ra­de med blått och vitt pors­lin. Van Loon-träd­går­den har stra­ma bux­boms­häc­kar, ur­nor och sta­ty­er, allt ty­piskt för pe­ri­o­den. Träd­går­den le­der till ett vagn­skjul med klas­sis­ka pe­la­re och trom­pe l’oeil­föns­ter, så att kus­ken och hans fa­milj in­te skul­le hind­ras från att se in i par­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.