KÄNN IN KUL­TU­REN

För­dju­pa dig i skön­he­ten och histo­ri­en från 1600-ta­lets guld­ål­der i Ams­ter­dam un­der ditt be­sök.

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Guldålderns Amsterdam -

Lyss­na på: Tra­di­tio­nell ne­der­ländsk lut­mu­sik

En lut­spe­la­re som spe­lar verk av kom­po­si­tö­rer från guld­ål­dern som Van den Ho­ve, som lev­de sam­ti­digt med Rem­brandt och Ver­me­er, och de lug­nan­de to­ner­na av Ver­me­ers Kvin­na med lu­ta.

Läs: Tul­pan­fe­ber av De­bo­rah Mog­gach

Tul­pan­fe­ber av De­bo­rah Mog­gach har Jan van Loons mål­ning av en väl­bär­gad bor­gar­hust­ru som start­punkt i ett kär­leks­dra­ma där spe­ku­la­tion dras in i säll­syn­ta, nya tul­pa­ner.

Se: Flic­ka­med­pär­lör­hänge

Det här är en film som är ba­se­rad på ro­ma­nen om en tjäns­te­flic­ka i Ver­me­ers ka­o­tis­ka hus­håll som blir in­dra­gen i ett in­timt för­hål­lan­de med konst­nä­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.