4 RIKSMUSEUM

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Guldålderns Amsterdam -

Den­na enor­ma bygg­nad för na­tio­nal­mu­se­et på Mu­seumple­in re­pre­sen­te­rar blomst­ring­en av en and­ra guld­ål­der för Ams­ter­dam i slu­tet på 1800-ta­let. Riksmuseum ri­ta­des av Cuy­pers – ar­ki­tek­ten bakom den im­po­ne­ran­de cen­tral­sta­tio­nen – och den rö­da te­gel­stens­fa­sa­den är smyc­kad med bas­re­li­e­fer som vi­sar hän­del­ser ur ne­der­ländsk konst­histo­ria. Det öpp­na­des 1885 för att hy­sa över 5 000 mål­ning­ar, in­klu­si­ve sam­ling­ar från det re­ge­ran­de Hu­set Nassau-ora­ni­en, en mil­jon li­to­gra­fi­er och teck­ning­ar och tu­sen­tals skulp­tu­rer. Även om vik­ten lig­ger på ne­der­ländsk må­le­ri­konst från me­del­ti­den och fram­åt, med en sam­ling verk av de ne­der­länds­ka 1600-tals­mäs­tar­na, har Rijksmu­se­um ock­så en sam­ling ita­li­ensk, flam­ländsk och spansk konst så­väl som fan­tas­tis­ka ut­ställ­ning­ar av dock­hus, mo­dell­far­tyg, go­be­läng­er, Delft­pors­lin, konst­hant­verk och asi­a­tisk konst.

Bland de många skat­ter­na finns fö­re­mål som un­der­stry­ker guld­ål­derns ri­ke­dom. Där finns skåp och skän­kar – ut­skur­na el­ler med in­tar­sia – och ut­sök­ta sil­ver- och guld­ser­vi­ser som vi­sar hur köp­män­nen äls­ka­de att ha gäs­ter, in­klu­si­ve de­tal­je­ra­de bä­ga­re, krydd­bur­kar och mug­gar for­ma­de som mi­ni­a­tyr­vä­der­kvar­nar för att roa mat­gäs­ter­na. Det mest be­skå­da­de ver­ket är Rem­brand­ts Natt­vak­ten, en be­römd skild­ring av en grupp vak­ter som dy­ker upp i sol­ske­net. Den var ur­sprung­li­gen myc­ket stör­re, men när den flyt­ta­des till den gam­la råd­hus­sa­len 1715 fick den in­te plats så sto­ra rem­sor skars av. Var­ken det­ta el­ler en van­da­li­se­ring 1975 lyc­ka­des däm­pa mål­ning­ens po­pu­la­ri­tet. Ett he­ders­gal­le­ri le­der mot Natt­vak­ten och där häng­er verk av Ver­me­er, Steen och Hals. Rem­brandt är väl re­pre­sen­te­rad, bland an­nat med si­na klas­sis­ka, bib­lis­ka och my­to­lo­gi­in­spi­re­ra­de verk, land­skap och stads­bil­der så­väl som många verk av hans ele­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.