De ne­der­länds­ka mäs­tar­na

Väl­bär­ga­de köp­män var in­te bund­na av härs­kan­de kung­ar el­ler kyr­kan och var ge­ne­rö­sa konst­kö­pa­re. De vil­le be­va­ra sig själ­va, si­na fa­mil­jer, vän­ner och sta­den i mål­ning­ar. Ett im­po­ne­ran­de an­tal konst­nä­rer ar­be­ta­de i Ams­ter­dams fri­tän­kan­de at­mo­sfär, bland d

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Guldålderns Amsterdam -

Rem­brandt

Rem­brandt var son till en mjöl­na­re från Lei­den och blev lär­ling som 13-åring. Han må­la­de, hand­la­de med konst och un­der­vi­sa­de i Ams­ter­dam. Ef­ter 1642 av­tog väl­stån­det och po­pu­la­ri­te­ten, och han gick i kon­kurs. I mot­gång må­la­de han fri­a­re med bre­da pen­sel­drag, vil­ket vi kan se i En kvin­na som ba­dar och Flic­ka i fönst­ret.

Ver­me­er

Ver­me­er var son till en si­den­vä­va­re och var gans­ka okänd ut­an­för Delft. Han var själv­lärd, ha­de inga ele­ver, inga teck­ning­ar och en­dast 34 mål­ning­ar till­skrivs ho­nom. De fles­ta må­la­des i två rum i hans hus, som Damsom sit­ter vid en cem­ba­lo. Ver­me­er må­la­de lång­samt och an­vän­de dy­ra pig­ment, som la­pis la­zu­li. Han dog has­tigt och skuld­tyngd 1675.

Van Goyen

Jan van Goyen föd­des 1596 och var konst­hand­la­re, auk­tions­för­rät­ta­re, tul­pan- och fas­tig­hets­spe­ku­lant, men slu­ta­de sitt liv som gäl­de­när. Som son till en sko­ma­ka­re i Lei­den eta­ble­ra­de han atel­jé i Haag där han ar­be­ta­de pro­duk­tivt med bil­li­ga fär­ger i näs­tan mo­no­kro­ma land­skap. När han dog 1656 ef­ter­läm­na­de han 1 200 mål­ning­ar och 1 000 teck­ning­ar, in­klu­si­ve Land­skap med två ekar.

Frans Hals

Frans Hals pla­ce­ra­de of­tast si­na mo­del­lers ar­mar över stols­ryg­gar och an­vän­de syn­li­ga pen­sel­drag. Han bod­de hela sitt liv i Haar­lem och in­si­ste­ra­de på att mo­del­ler­na skul­le kom­ma till ho­nom. Han ar­be­ta­de ock­så som konst­hand­la­re, med re­stau­re­ring och skat­te­ex­per­tis, men blev be­ro­en­de av stads­pen­sion. Hans por­trätt skild­rar al­la klas­ser, från Zi­ge­nar­flic­kan och Den skrat­tan­de ka­val­je­ren till De­scar­tes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.