6 Rem­brand­t­mu­se­et

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Guldålderns Amsterdam -

Kost­na­der­na att äga och un­der­hål­la det­ta im­po­ne­ran­de herr­skaps­hus gjor­de till slut att Rem­brandt gick i per­son­lig kon­kurs. Lyck­ligt­vis har in­ven­ta­ri­e­lis­tor­na som gjor­des till ford­rings­ä­gar­na gjort det möj­ligt att in­re­da hu­set med au­ten­tis­ka möb­ler, så att be­sö­ka­re kan se hur Rem­brandt och hans fa­milj ha­de det. Stil­möb­ler och stil­fö­re­mål smyc­kar rum­men, och mål­ning­ar av hans sam­ti­da häng­er på väg­gar­na i sa­long­en där Rem­brandt sköt­te sin konst­af­fä­rer. I hans atel­jé för­kla­ras det hur Rem­brandt upp­nåd­de si­na ef­fek­ter av ljus och skug­ga. Be­sö­ka­re kan bli un­der­vi­sa­de där han un­der­vi­sa­de si­na ele­ver. Rem­brandt köp­te ku­ri­o­sa av sjö­män­nen i ham­nen – allt från upp­stop­pa­de guld­fis­kar till af­ri­kans­ka masker. De fyl­ler ett helt rum till­sam­mans med rust­ning­ar och klas­sis­ka bys­ter som an­vän­des som rek­vi­si­ta i mål­ning­ar. En ut­ställ­ning vi­sar över 250 av Rem­brand­ts ets­ning­ar i ett mo­dernt gal­le­ri som är sam­man­kopp­lat med hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.