För hela fa­mil­jen 5

SJÖFARTSMUSEET

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Guldålderns Amsterdam -

Ams­ter­dams sjö­fartsmu­se­um lig­ger i ett fö­re det­ta ami­ra­li­tets­hus från 1655. Det in­ne­hål­ler över 400 000 fö­re­mål som kom till sta­den via de enor­ma flot­tor­na som la­de till i ham­nen. Histo­ri­en be­rät­tas i 800 mål­ning­ar, 3 000 teck­ning­ar, va­pen, uni­for­mer, kar­tor, far­tygs­de­lar, far­tygs­mo­del­ler och far­tygs­flag­gor. För fa­mil­jer väcks guld­ål­dern till liv ge­nom be­rät­tel­ser om män­ni­skor­na på den ti­den. Ex­em­pel på det är om en ung asi­a­tisk slav­flic­ka och om en ne­der­ländsk sjö­man som var en av de förs­ta väs­ter­län­ning­ar som sat­te sin fot i Ko­rea. Bå­de in­ne och ute kan man ut­fors­ka gam­la far­tyg, från kung­a­hu­sets skepp till en is­bry­ta­re. Höjd­punk­ten är ko­pi­an av Ostin­dis­ka kom­pa­ni­ets far­tyg Ams­ter­dam. I en våld­sam storm i Nord­sjön på jung­fru­re­san 1749 tving­a­des kap­te­nen att stran­da vid Hastings där far­ty­get snabbt sjönk i le­ran. 1991 räd­da­de ar­ke­o­lo­ger till­räck­ligt många fö­re­mål som åter­ger li­vet om­bord på ett far­tyg ägt av Ostin­dis­ka kom­pa­ni­et för att det skul­le kun­na byg­gas en ex­akt ko­pia av far­ty­get med in­ne­håll. 400 fri­vil­li­ga hjälp­te till. Fri­vil­li­ga bi­drar fort­fa­ran­de till att vi­sa upp för all­män­he­ten far­ty­gets dag­li­ga liv så som det kun­de ha tett sig un­der de åt­ta må­na­der det tog att nå Asi­en – svab­ba däck, la­ga gans­ka oap­tit­lig mat och ge­nom­fö­ra en be­grav­ning till sjöss. Un­der guid­ning kan barn få hjäl­pa till med att los­sa last, kry­pa längs in­si­dan av lastrum­met och av­fy­ra en ka­non.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.