Jor­daan på 1600-ta­let

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Guldålderns Amsterdam -

Hur den hip­pa stads­de­len i Ams­ter­dam blev hant­ver­kar­nas sam­häl­le. Jor­daan grän­sar till Prin­sengracht, Wes­ter­kirk och Ro­zen­berg. Bland de 800 skyd­da­de bygg­na­der­na kan Brouwers­gracht och kor­sas av Ro­zengracht (en nu man se ori­gi­nalä­ga­rens yr­ke in­gra­ve­rat på gav­lar­na igen­fylld ka­nal), och har tro­li­gen fått sitt namn från (väns­ter): gris för slak­ta­re, ham­ma­re för guld­smed och frans­kans ”jar­din”, ef­ter blom­nam­nen på ga­tor­na och ko, får och kyck­ling på det gam­la No­or­der­markt. Hofjes, de träd­kan­ta­de ka­na­ler­na. I det­ta me­del­ti­da slum- och fat­tig­hu­sen som bygg­des med väl­gö­ren­hets­peng­ar, fa­briks­om­rå­de följde ar­ki­tek­ten Hendrick Staets gam­la är ett an­nat drag i Jor­daan. Kart­hui­zer­hof, från 1650, di­kens och sti­gars lin­jer och ska­pa­de en la­by­rint av små er­bju­der än i dag sub­ven­tio­ne­rad över­natt­ning. Claes ka­na­ler runt bo­stä­der­na han byggt för hant­ver­ka­re, Claes­zoon Hofjes mo­der­na ga­vel av­bil­dar Jan Swee­linck, han­dels­män, frans­ka hu­ge­not­ter, flam­länds­ka mi­gran­ter en känd or­ga­nist, död 1621, vars min­ne fi­ras i Swee­linck och konst­nä­rer. Rem­brandt bod­de i Blo­em­gracht och Mu­sik­k­sko­le som lig­ger här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.