Över­natt­ning

Wal­dorf Asto­ria

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Guldålderns Amsterdam -

På He­rengracht ut­görs Wal­dorf Asto­ria Ho­tel av sex sam­man­bygg­da pa­tri­ci­er­hus från 1500- och 1600ta­let. De lig­ger i dub­bel bredd och bygg­des åt en le­da­re i Ostin­dis­ka kom­pa­ni­et, en bank och en Rem­brand­t­sam­la­re. Fa­sa­der­na är oför­änd­ra­de, me­dan in­te­ri­ö­ren har be­va­rat det ur­sprung­li­ga ut­se­en­det från 1662 – mo­nu­men­ta­la dubb­la trap­por, stuc­ka­tur och sto­ra föns­terru­tor. Vägg­fär­ger­na som man hit­tat un­der många pen­sel­drag dik­te­rar dekor­rit­ning­ar som åter­speg­lar Ver­me­ers fa­vo­rit­fär­ger. Den for­mel­la går­den har ett ått­kan­tigt som­mar­hus från 1750.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.