AMS­TER­DAM

VIK­TIGT ATT VE­TA

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Guldålderns Amsterdam -

Vik­tig in­for­ma­tion

Var? Ams­ter­dam lig­ger i pro­vin­sen Nord- Hol­land i Ne­der­län­der­na. Med en li­ten be­folk­ning på om­kring 800 000 är Ne­der­län­der­nas of­fi­ci­el­la hu­vud­stad en­kel att ut­fors­ka med si­na pla­na ga­tor längs ka­na­ler­na.

Sta­den är en­kel att nå från Schip­hol in­ter­na­tio­nel­la flyg­plats, nio kilo­me­ter syd­väst om sta­den och an­slu­ten med en sta­tion un­der pas­sa­gerar­ter­mi­na­len. Det finns gott om tax­i­bi­lar som kan kö­ra dig till cent­rum på 20 mi­nu­ter.

Du kan ta tå­get till Ams­ter­dam, även om det är li­te om­ständ­ligt. När? Tul­pan­sä­song­en från mit­ten av mars till bör­jan på maj – pri­ser­na och kö­er­na ökar på som­ma­ren. Oktober är at­trak­tivt när trä­den längs ka­na­ler­na skif­tar färg. No­vem­ber och feb­ru­a­ri har minst an­tal tu­ris­ter. Tids­zon (GMT+1) Va­lu­ta Eu­ro

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.