3 Ke­ra­me­i­kos

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Antikens Athen -

Ke­ra­me­i­kos är en grav­plats från an­ti­ken i hjär­tat av Athen. Det var ur­sprung­li­gen en bo­sätt­ning för ke­ra­mi­ker som häm­ta­de le­ra på stran­den av Eri­da­nos­flo­den, som ti­di­ga­re flöt här. På grund av upp­re­pa­de över­sväm­ning­ar gjor­des om­rå­det om till grav­plats och ver­ka­de som det från 3000 f.kr. till 600 e.kr.

Athens mu­rar bygg­des på 400-ta­let f.kr., löp­te ge­nom di­strik­tet och de­la­de det i två. De två por­tar­na i mu­ren – Dipy­lon och He­li­ga por­ten – var de störs­ta stads­por­tar­na i den an­ti­ka värl­den och led­de till Athens två vik­ti­gas­te pro­ces­sions­vä­gar. He­li­ga por­ten led­de till Eleu­sis, och Dipy­lon öpp­na­de sig mot pa­nathe­ne­is­ka vägen som led­de till Akro­po­lis.

På 1800-ta­let gräv­des Ke­ra­me­i­kos ut och re­stau­rer­ing­en bör­ja­de. I dag är det en lugn ar­ke­o­lo­gisk ut­gräv­nings­plats. Bland ru­i­ner­na som kan ut­fors­kas finns Dipy­lon­por­ten, The­mis­tok­les mur som mar­ke­ra­de stads­grän­sen samt ru­i­ner­na ef­ter Fon­tän­hu­set, som gav in­vå­nar­na vat­ten­till­för­sel. Un­der den år­li­ga pa­nathe­ne­is­ka pro­ces­sio­nen gjor­des off­ran­den och för­be­re­del­ser i Pom­peion. Man kan vand­ra längs Gr­av­ga­tan där man kan få se ko­pi­or av grav­ste­nar­na till någ­ra av Athens mest fram­stå­en­de in­vå­na­re. De fi­ra­de kri­gar­na i an­ti­kens Gre­kland be­grav­des al­la un­der höga, run­da grav­hö­gar som kan­ta­de den he­li­ga vägen.

På plat­sen lig­ger ock­så Ke­ra­me­i­kos mu­se­um med an­märk­nings­vär­da ste­lar (res­ta sten­plat­tor), skulp­tu­rer och fin ke­ra­mik från Athen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.