2 He­ro­des At­ticus­te­a­tern

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Antikens Athen -

He­ro­des At­ticus odeion lig­ger på Akro­po­lis syd­slutt­ning. Den ro­mers­ka fi­lo­so­fen, lä­ra­ren och se­na­torn Ti­be­ri­us Clau­di­us At­ticus He­ro­des bygg­de am­fi­te­a­tern till min­ne av sin hust­ru Aspa­sia An­nia Re­gil­la, som dog år 160 e.kr. Det var det tred­je odeion som bygg­des i Athen och var ut­an tve­kan ro­merskt, i kon­trast till Dio­ny­sos­te­a­tern i när­he­ten som bygg­des på 500-ta­let f.kr.

I den halv­cir­kel­for­ma­de am­fi­te­a­tern, med en ra­die av 381 me­ter, hölls många fes­ti­va­ler och det fanns plats för cir­ka 5 000 män­ni­skor sam­ti­digt. Den ur­sprung­li­ga sce­nen var tre vå­ning­ar hög, de­ko­re­rad med vac­ker konst av mar­mor och ke­ra­mik.

Ett tak av ce­der­trä täck­te en gång i ti­den te­a­tern och vi­sa­de hur dyrt bygg­pro­jek­tet var. Det ha­de in­te hel­ler nå­gon in­tern för­stärk­ning, vil­ket be­trak­ta­des som en kon­struk­tions­mäs­sig bragd även i mo­dern tid. Mo­sa­ik­golv med geo­met­ris­ka och lin­jä­ra möns­ter täck­te en­tré­er­na.

Det ur­sprung­li­ga bygg­nads­ver­ket plund­ra­des ba­ra ett år­hund­ra­de ef­ter att det ha­de byggts med in­va­sio­nen av he­ru­ler 267 e.kr. Un­der den os­mans­ka oc­ku­pa­tio­nen låg det fort­fa­ran­de i ru­i­ner. Det var in­te för­rän det åter upp­täck­tes på sent 1900-tal som re­stau­re­ring­en på­bör­ja­des.

I dag är det en fri­lufts­te­a­ter som of­ta an­vänds och be­trak­tas som en av de bäs­ta plat­ser­na för att upp­le­va klas­sis­ka te­a­ter­fö­re­ställ­ning­ar i Athen. Värl­dens bäs­ta ut­ö­va­re, från ope­ra­di­vor till te­no­rer, har haft kon­ser­ter un­der kvälls­him­len och an­vänt sig av am­fi­te­a­terns ut­märk­ta aku­stik. Ar­range­mang som kon­ser­ter, ope­ra och te­a­ter hålls från maj till oktober. Pro­gram­met kan du hit­ta på gre­ek­fes­ti­val.gr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.