Vem var vem i an­ti­kens Gre­kland?

Den­na so­fisti­ke­ra­de tid blev vittne till otro­li­ga fram­gång­ar tack va­re sto­ra tän­ka­re, le­da­re och konst­nä­rer.

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Antikens Athen -

Pe­rik­les

Athens guld­ål­der blomst­ra­de un­der Pe­rik­les, en be­gå­vad ta­la­re och stats­man som bi­drog till de­mo­kra­tins go­da vill­kor. Un­der hans led­ning blev bå­de Akro­po­lis och and­ra ar­ki­tek­to­nis­ka mäs­ter­verk bygg­da. Ge­nom hans sjö­för­bund kon­trol­le­ra­de Athen ett enormt im­pe­ri­um.

So­fok­les

So­fok­les, den gre­kis­ka tra­gedins mäs­ta­re, var en hyl­lad dra­ma­ti­ker som vann fle­ra skriv­täv­ling­ar. Det häv­das att han skrev mer än 100 skå­de­spel varav det

He­ro­do­tos

Fö­re He­ro­do­tos fanns ing­en som för­sökt att för­kla­ra or­sak och ver­kan för världs­hän­del­ser. He­ro­do­tos är känd som histo­ri­ens fa­der och ned­teck­na­de de gre­kisk­per­sis­ka kri­gen i sitt verk Histo­ria som be­trak­tas som ett bas­verk i väs­ter­ländsk lit­te­ra­tur.

So­kra­tes

So­kra­tes är känd för att ifrå­ga­sät­ta allt och gjor­de So­kra­tes me­tod odöd­lig. Han be­trak­tas som den förs­ta av de sto­ra gre­kis­ka fi­lo­so­fer­na och som grun­da­ren av väs­ter­ländsk fi­lo­so­fi. Han döm­des se­na­re till dö­den, be­skylld för att på­ver­ka ung­do­men på ett ne­ga­tivt sätt.

Hip­po­kra­tes

Ve­ten­skaps­man­nen Hip­po­kra­tes skil­de me­di­cin från vid­ske­pel­se och det över­na­tur­li­ga. Han grun­da­de Hipp­ocra­tic School of Me­di­ci­ne och eta­ble­ra­de me­di­cin som ett yr­ke. Han be­trak­tas som far till väs­ter­ländsk me­di­cin, och lä­ka­re run­tom i värl­den av­läg­ger fort­fa­ran­de Hip­po­kra­tes ed.

Alex­an­der den sto­re

Alex­an­der ses som histo­ri­ens störs­ta mi­li­tä­ra le­da­re och led­de och åter­före­na­de Gre­kland. Med sin am­bi­tiö­sa håll­ning för­lo­ra­de han ald­rig ett slag och lyc­ka­des ut­vid­ga det gre­kis­ka im­pe­ri­et till max­i­mal stor­lek in­nan han dog allt­för ti­digt 323 f.kr., 32 år gam­mal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.