AKRO­PO­LIS OCH 7 AKRO­PO­LIS MU­SE­UM

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Antikens Athen -

Athens Akro­po­lis som tor­nar upp sig över sta­den Athen är en klipp­la­tå där ru­i­ner­na ef­ter an­ti­kens Gre­klands mest hög­ak­ta­de bygg­na­der står.

Forn­ti­dens ci­ta­dell har na­tur­ligt­vis im­po­ne­ran­de ut­sikt över re­gi­o­nen och det var här Pe­rik­les, le­da­ren un­der Athens guld­ål­der, lät re­sa de störs­ta ar­ki­tek­to­nis­ka mäs­ter­ver­ken un­der pe­ri­o­den, varav det mest kän­da är Parthe­non.

Parthe­non tilläg­na­des vis­do­mens gu­din­na, Athe­na, och upp­för­des mel­lan 447 och 438 f.kr. Ni­ke­temp­let – det förs­ta temp­let på Akro­po­lis, byggt i jo­nisk stil – bygg­des ock­så till Athe­nas ära. Med si­na spek­ta­ku­lä­ra ka­ry­a­ti­der (pe­la­re for­ma­de som kvin­no­fi­gu­rer) i mar­mor tilläg­na­des temp­let Erecht­heion att dyr­ka bå­de Athe­na och Po­sei­don. Två vik­ti­ga teat­rar bygg­des vid Akro­po­lis söd­ra si­da, Dio­ny­sos­te­a­tern och He­ro­des At­ticus, det sist­nämn­da från ro­mersk tid.

Mitt emot Akro­po­lis lig­ger det hy­per­mo­der­na Akro­po­lis mu­se­um, ri­tat av den schwei­zis­ka stjärnar­ki­tek­ten Ber­nard Tschu­mi. Öpp­ning­en 2009 gav nytt liv åt det gre­kis­ka kra­vet på att Stor­bri­tan­ni­en mås­te åter­läm­na de 2 500 år gam­la Parthe­non­skulp­tu­rer­na som togs där­i­från av lord Elg­vin för två­hund­ra år se­dan.

Ut­ställ­ning­en kon­cen­tre­rar sig på fyn­den från Athens Akro­po­lis från gre­kisk brons­ål­der till den by­san­tins­ka pe­ri­o­den. Mu­se­et in­ne­hål­ler över 4 000 fö­re­mål, är byggt över ett om­fat­tan­de ar­ke­o­lo­giskt ut­gräv­nings­stäl­le och ge­nom hela bygg­na­den har ge­nom­skin­ligt glas an­vänts så att be­sö­ka­re kan se ut­gräv­ning­ar­na un­der­till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.