ATHEN

VIK­TIGT ATT VE­TA

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Antikens Athen -

Vik­tig in­for­ma­tion

Var? Athen är hu­vud­stad och den störs­ta sta­den i Gre­kland och lig­ger på en halvö som sträc­ker sig sö­derut i Ege­is­ka ha­vet. Det går flyg till många stä­der i hela värl­den från Eleft­he­ri­os Ve­ni­ze­los in­ter­na­tio­nel­la flyg­plats. I sta­dens störs­ta hamn Pi­reus lig­ger det of­ta kryss­nings­far­tyg och här­i­från går fär­jor till många gre­kis­ka öar. Athens tun­nel­ba­na stan­nar vid de vik­ti­gas­te tu­rist­attrak­tio­ner­na, Pi­reus hamn och har för­bin­del­se till tåg­lin­jer. På fle­ra sta­tio­ner är an­tik­vi­te­ter ut­ställ­da som hit­tats un­der kon­struk­tio­nen. Det finns dess­utom ett tråd­buss- och bus­sy­stem.

När? Athen är ett åretrunt­mål men myc­ket po­pu­lärt på som­ma­ren, sär­skilt för dem som är på väg till de gre­kis­ka öar­na. Und­vik folk­sam­ling­ar­na och njut av be­hag­ligt vä­der sent på vå­ren och ti­dig höst. Tids­zon UTC+1:00. Va­lu­ta Eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.