2 Pe­ter-pa­ul­fäst­ning­en

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Revolutionens Sankt Petersburg -

Tvärs över Ne­va­flo­den från Vin­ter­pa­lat­set (en om­väg till fots el­ler med bil) re­ser sig den för­gyll­da, nål­lik­nan­de spi­ran till Pe­ter-pa­ul­ka­te­dra­len från hjär­tat av Pe­terPaul­fäst­ning­en. Bå­da grund­la­des av Pe­ter den sto­re vid sta­dens fö­del­se. Den bygg­des ur­sprung­li­gen av trä och jord på på­lar som kör­des ner i sump­mar­ken av slav­ar­be­ta­re – tu­sen­tals dog (där­av ta­le­sät­tet att Sankt Pe­ters­burg ”bygg­des på ben”). För­svars­an­lägg­ning­en bygg­des se­na­re om i te­gel och sten av nya re­gen­ter med sam­man­häng­an­de eld­om­rå­den från bas­ti­o­ner och ka­se­mat­ter. Dess för­svar ha­de ald­rig tes­tats av en in­kräk­ta­re fö­re be­läg­ring­en av Le­ning­rad då spi­ran och bas­ti­o­ner täck­tes med duk och nät för att lu­ra det na­zis­tis­ka Luft­waf­fe.

Un­der ts­ar­ti­den var fäst­ning­en sy­no­nym med dess fäng­el­se – nu mu­se­um – där ge­ne­ra­tio­ner av re­vo­lu­tio­nä­ra ty­nat bort en­sam­ma i ar­res­ten. Många fick tu­ber­ku­los. Det var för­bju­det att pra­ta med fång­vak­ter­na el­ler med varand­ra så de kom­mu­ni­ce­ra­de i hem­lig­het ge­nom att an­vän­da sig av ”fäng­el­se­al­fa­be­tet”, ett slags mor­se­kod som ban­ka­des fram med ske­dar. Mu­se­et in­rät­ta­des 1922 och har näs­tan in­te änd­rats se­dan Sov­jet­ti­den. Det und­vi­ker fort­fa­ran­de att näm­na Kronstad­t­ma­tro­ser­na – den för­trupp till ok­to­ber­re­vo­lu­tio­nen som se­dan vän­de sig mot bol­sje­vi­ker­na – varav många sköts här en­dast ett år in­nan mu­se­et öpp­na­de. 1917 var den över­enskom­na sig­na­len för att star­ta ok­to­ber­re­vo­lu­tio­nen en röd lampa på top­pen av Na­rys­h­kin­bas­ti­o­nen – men den nat­ten kun­de de in­te hit­ta nå­gon så de vif­ta­de med en grön lampa istäl­let.

”Även om Le­nin ha­ta­de sta­ty­er så skaf­fa­de sta­den sju stör­re Le­ninsta­ty­er som al­la blev fö­re­mål för skämt.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.