ST PETERSBURGS KUL­TUR

Att lyss­na på, att lä­sa och att se för att få en sann Sankt Pe­ters­burg-upp­le­vel­se.

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Revolutionens Sankt Petersburg -

Lyss­na på: Re­vo­lu­tio­nä­ra sång­er på www.sov­mu­sic.ru

Lad­da gra­tis ned so­ci­a­lis­tis­ka sång­er såsom In­ter­na­tio­na­len och Our Locomo­ti­ve med tex­ter som: ”Our locomo­ti­ve is go­ing for­ward, next stop – com­mu­nism”, och ”We are fri­end­ly pe­op­le, with an ar­mou­red train”.

Läs: Tio da­gar som ska­ka­de värl­den av John Reed

En le­van­de ögon­vitt­nes­skild­ring om det bol­sje­vi­kis­ka mak­tö­ver­ta­gan­det av en ame­ri­kansk jour­na­list som sym­pa­ti­se­ra­de med ok­to­ber­re­vo­lu­tio­nens idéer. Fil­men Reds ba­se­ras på boken.

Se: fil­men Ok­ty­abr (Oktober) 1928

Den ha­de pre­miär ef­ter ti­o­år­sju­bi­le­et för ok­to­ber­re­vo­lu­tio­nen och dra­ma­ti­se­rar storm­ning­en av Vin­ter­pa­lat­set. Re­gis­sö­ren Sergej Ei­senste­ins an­vänd­ning av jump-cuts och mon­tage fick stort in­fly­tan­de på film­kons­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.