3 Krys­sa­ren Au­rora

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Revolutionens Sankt Petersburg -

Sjö­män i Ös­ter­sjö­flot­tan hyl­la­des av Trot­skij som ”re­vo­lu­tio­nens stolt­het och gläd­je” för att de stöt­ta­de bol­sje­vi­ker­na mot den rys­ka pro­vi­so­ris­ka re­ge­ring­en. Ös­ter­sjö­flot­tan ha­de sin bas på öfäst­ning­en Kronstadt i Fins­ka buk­ten som be­va­kar dem som när­mar sig sta­den sjö­vä­gen. Det förs­ta skep­pet i flot­tan som stöt­ta­de bol­sje­vi­ker­na var krys­sa­ren Au­rora som låg för­töjd i Ne­va­flo­den för en över­hal­ning vid ti­den för feb­ru­a­ri­re­vo­lu­tio­nen. Den 25 oktober för­flyt­ta­de den sig ned­för flo­den och ank­ra­de upp vid Bla­go­vesh­chen­sky­bron in­nan den av­fy­ra­de ett en­da tomt skott från den främ­re ka­no­nen kloc­kan 21.40, vil­ket träf­fa­de den ena si­dan av Vin­ter­pa­lat­set. Det skräm­de re­ge­rings­mi­nist­rar­na och för­kun­na­de storm­ning­en av pa­lat­set. Ef­ter det att pa­lat­set fal­lit sän­de skep­pets ra­dio Le­nins tal ”Till Ryss­lands med­bor­ga­re” där han kun­gjor­de se­gern för den pro­le­tä­ra re­vo­lu­tio­nen.

I dag lik­nar den 6 731 ton tunga krys­sa­ren en enorm mo­dell av ett slag­skepp, ny­må­lad och med ski­nan­de mäs­sing tack va­re ett man­skap på 80 unga sjö­män. Un­der däck är det an­språks­löst men in­te så spar­tanskt som på ts­ar­ti­den då det var fler häng­ko­jer i ka­bi­nen än det finns i dag. Du kan bo­ka visning av ma­skin­rum­men på ned­re pan­sar­däc­ket – tre ång­mo­to­rer är fort­fa­ran­de igång. Sjö­män höll stats­fi­ent­li­ga mö­ten där en gång i ti­den. Of­fi­ce­rar­na syn­tes säl­lan till ef­tersom där var stö­kigt och smut­sigt. Sen­sov­je­tisk pro­pa­gan­da påstod att det ur­sprung­li­ga Au­rora er­sat­tes i hem­lig­het av ett mindre av­dan­kat sys­ter­skepp då det re­pa­re­ra­des på 1970-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.