Ryss­lands sto­ra konst­sam­ling

Ere­mi­ta­get är världs­be­römt – men hur ska­pa­des det?

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Revolutionens Sankt Petersburg -

Det var Ka­ta­ri­na den sto­ra (1762–96) som lät byg­ga det sto­ra och det lil­la Ere­mi­ta­gean­nex­et på pa­lat­set för att hu­se­ra sin stän­digt väx­an­de konst­sam­ling av gam­la mäs­ta­re och en pri­vat te­a­ter. Niko­laj I engagerade pro­fes­sio­nel­la ku­ra­to­rer och gjor­de det mer till en in­sti­tu­tion än en pri­vat hob­by och öpp­na­de den kej­ser­li­ga sam­ling­en av konst och an­tik­vi­te­ter för ”an­stän­di­ga med­bor­ga­re” 1852.

Konst­sam­ling­ar­na om­fat­tar de spans­ka mäs­tar­na Veláz­quez och Mu­ril­lo, Rem­brandt, Ru­bens och Van Dyck, al­la de vik­ti­gas­te im­pres­sio­nis­ter­na samt fle­ra verk av Gau­gu­in och Ma­tis­se. På öv­re plan finns det så myc­ket vac­kert att fäs­ta blic­ken på att det är lätt att glöm­ma bort rum­men 11–27 och 55–66 på förs­ta plan i pa­lat­set där bi­sar­ra för­hi­sto­ris­ka si­bi­ris­ka ar­te­fak­ter från grav­hö­gar i Pazyryk i Al­ta­ber­gen är ut­ställ­da. När gra­var­na gräv­des ut på 1930-ta­let in­ne­höll de mu­mi­fi­e­ra­de män­ni­skor och häs­tar samt värl­dens ti­di­gas­te kän­da be­vis på can­na­bis­rök­ning: ett tält med en bra­sa som in­ne­höll hasch­res­ter, fort­fa­ran­de verk­sam­ma 3 000 år se­na­re.

Vid si­dan om mål­ning­ar och an­tik­vi­te­ter in­ne­hål­ler Ere­mi­ta­get och Vin­ter­pa­lat­set rum som är tilläg­na­de Pe­ter den sto­res hob­by­er och fan­tas­tis­ka sa­lar där ga­la­ban­ket­ter el­ler stats­ce­re­mo­ni­er hölls un­der and­ra tsa­rer – ex­em­pel­vis Sankt Ge­or­ges sal där Niko­laj II lo­vat att dri­va tys­ka in­kräk­ta­re från sla­visk jord vid förs­ta världs­kri­gets ut­brott. I oktober 1917 satt ned­slag­na mi­nist­rar i den pro­vi­so­ris­ka re­ge­ring­en ner­sjunk­na i di­va­ner i ma­la­kitrum­met och vän­ta­de på att bli grip­na av röd­gar­dis­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.