5 Tun­nel­ba­nan

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Revolutionens Sankt Petersburg -

Att re­sa med Sankt Petersburgs tun­nel­ba­na är det enk­las­te sät­tet att ta sig fram mel­lan om­rå­den som lig­ger en bit ifrån varand­ra (även om man mås­te till­ba­ka sam­ma väg för att by­ta lin­je i cent­rum). Den är dess­utom den dju­pas­te i värl­den på grund av sump­mar­ken och sta­dens många flo­der. Upp­fö­ran­det bör­ja­de på 1930-ta­let un­der den stali­nis­tis­ka ar­ki­tek­tu­rens glans­pe­ri­od. På Plosjtjad Vossta­ni­ja (Up­p­ror­stor­get) pry­der brons­me­dal­jong­er av Le­nin som le­der re­vo­lu­tio­nen de blod­rö­da stol­par­na. På Bal­tiys­kay­as­ta­tio­nen finns ett mo­sa­ik­verk av Au­roras skott­sal­va.

För hela fa­mil­jen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.