6 Pe­ter­hof

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Revolutionens Sankt Petersburg -

Pa­lat­set Pe­ter­hof grund­la­des av Pe­ter den sto­re och ut­smyc­ka­des av hans ef­ter­trä­da­re. Det lig­ger vid vatt­net och här finns myc­ket som kan roa bar­nen, från bär­plans­bå­ten dit och till­ba­ka till mäng­der av fon­tä­ner som kan blö­ta ner den oför­sik­ti­ge. Den sto­ra fon­tä­nen har 142 vat­ten­strå­lar som stän­ker på för­gyll­da sta­ty­er. Det sto­ra pa­lat­set in­ne­hål­ler prakt­ful­la re­pre­sen­ta­tions­lo­ka­ler och Mon­plai­sir­pa­lat­set åter­ger Pe­ters för­kär­lek för al­ko­hol och hans ma­ri­na in­tres­sen. I ett bort­glömt hörn av par­ken lig­ger det gräl­la som­mar­pa­lat­set som ock­så är värt ett be­sök. Ingen­ting åter­står av Ned­re datja där Niko­laj II un­der­teck­na­de det ödes­dig­ra på­bu­det om att mo­bi­li­se­ra Ryss­lands ar­mé 1914, nå­got som gjor­de förs­ta världs­kri­get omöj­ligt att stop­pa. Beund­ra­re tän­der ljus på års­da­gen för mas­sa­kern av den kung­li­ga fa­mil­jen i Je­ka­te­rin­burg i 1918.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.