Över­natt­ning

Grand Ho­tel Eu­ro­pe

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Revolutionens Sankt Petersburg -

Yev­ro­peys­kaya (som de lo­ka­la in­vå­nar­na kal­lar det) lig­ger på bäs­ta lä­get vid Nev­skij Pro­spekt och var en gro­grund för in­tri­ger un­der Ro­ma­novs sista år. Ho­tel­let öpp­na­des 1875, men bygg­des där­ef­ter om av art no­veau-ar­ki­tek­ten Fyo­dor Liv­dal. Det blev om­gjort till barn­hem un­der in­bör­des­kri­gen som följde ef­ter ok­to­ber­re­vo­lu­tio­nen och re­stau­re­rat till sin for­na prakt på 1980-ta­let. Un­der den ”vil­da ka­pi­ta­lis­men” på 1990-ta­let av­vi­sa­de ut­kas­ta­re van­li­ga rys­sar och släpp­te ba­ra in tu­ris­ter, kri­mi­nel­la och pro­sti­tu­e­ra­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.