Kung­lig­he­ter un­der upp­ly­sings­ti­dens Madrid

Vil­ka spe­la­de egent­li­gen hu­vud­rol­ler­na i upp­lys­nings­ti­dens Madrid?

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Upplysningstidens Madrid -

Filip V av Spa­ni­en

Re­ge­rings­tid: 1700–1746 Filips sty­re bör­ja­de med en ka­o­tisk pe­ri­od, då fle­ra gjor­de an­språk på tro­nen un­der det spans­ka tron­följd­s­kri­get. Det frans­ka in­fly­tan­det var starkt un­der hans ti­di­ga sty­re, som var för­vän­tat från den förs­ta av spa­ni­ens bour­bon­kung­ar. När hans förs­ta fru María Lu­i­se av Sa­voie gick bort och han gif­te sig med Eli­sa­beth Far­ne­se blev hon den främs­ta in­fly­tel­se­käl­lan. Hen­nes öns­kan om att säk­ra land­om­rå­den åt si­na barn led­de till att Spa­ni­en åter­i­gen blev in­vol­ve­ra­de i kon­flik­ter, nu med Ös­ter­ri­ke, Frank­ri­ke och Stor­bri­tan­ni­en.

Eli­sa­beth Far­ne­se

Re­ge­rings­tid: 1714–1746 Isa­bel­la ”Eli­sa­beth” Far­ne­se var Filips and­ra fru och dot­ter till en ita­li­ensk adels­man. Hon gif­te sig med Filip 1714, ef­ter att hans förs­ta fru gått bort, och ut­nytt­ja­de sin mans svag­het fram till hans död. Hon pri­o­ri­te­ra­de si­na barns in­tres­sen och skaf­fa­de dem land­om­rå­den i Ita­li­en, som kom­pen­sa­tion för att de­ras äld­re sys­kon ha­de arvs­rätt till tro­nen. Eli­sa­beth tjä­na­de dess­utom som re­gent ef­ter Fe­dinand VI:S död fram tills att hen­nes son Karl III kun­de ta över tro­nen.

Fer­dinand VI

Re­ge­rings­tid: 1746–1759 Fer­dinand var Filip V:s and­ra son från hans förs­ta äk­ten­skap med María Lu­i­se av Sa­voie, men han fick in­te lä­ra sig sär­skilt myc­ket om tro­nen av sin far, som var un­der starkt in­fly­tan­de från sin and­ra fru. Fer­dinand an­sträng­de sig för att und­vi­ka kon­flik­ter un­der sin tid på tro­nen och det lyc­ka­des han med. Fer­dinand var mer in­tres­se­rad av konst och var en fram­stå­en­de fö­re­språ­ka­re för ut­bild­ning och kul­tur, till­sam­mans med sin fru Ma­ria Bár­ba­ra de Bra­gança, som de­la­de hans pas­sion. Pa­ret fick inga barn.

Karl III

Re­ge­rings­tid: 1759–1788 Karl ha­de tjä­nat som kung Karl VII av Na­po­li år 1734–1759 och han gjor­de en ovan­lig re­sa till Spa­ni­ens tron. Som Fer­dinand VI:S halv­bror gjor­de Karl an­språk på Spa­ni­ens tron vid bro­derns död. Han var en iv­rig jä­ga­re, men ver­ka­de än­då ha be­gräns­ning­ar. Han gil­la­de in­te skan­da­ler. Han höll kung­lig­he­ter­nas auk­to­ri­tet högt (ibland far­ligt högt). Han gif­te sig med prin­ses­san Ma­ria Ama­lia av Sach­sen och pa­ret fick 13 barn. Bland bar­nen fanns den fram­ti­da Karl VI av Spa­ni­en, som styr­de fram till 1808.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.